Venöst sår som läkt komplikationsfritt med rätt kompression.

Det saknas data om hur svensk praxis ser ut i dag för behandling av patienter med svårläkta sår och i vilken utsträckning som olika åtgärder för att förebygga och behandla svårläkta sår används. En ny studie publicerad i International Wound Journal visar att kostnaderna minskar signifikant om personalen använder den strukturerade mallen i det svenska nationella kvalitetsregistret RiksSår för diagnos och behandlingsstrategier [1].

Svårläkta sår är ett stort problem, framför allt för den drabbade patienten med smärta och nedsatt livskvalitet. För hälso- och sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov och kostnader för behandling. 60 procent av patienterna är över 75 år och kvinnor dominerar (60 procent). Patienterna behandlas vidare inom flera olika vårdinstanser och medicinska specialiteter på grund av sina underliggande, ofta cirkulatoriska, sjukdomar.

Data från RiksSår användes för att analysera kostnader per patient med svårläkt sår och bygger på en tidigare publicerad artikel [2] som presenterade minskad läkningstid och reducerad antibiotikabehandling efter införandet av RiksSår.

Totalt inkluderades 1 073 patienter som registrerades 2009–2012 med läkt sår i RiksSår. Analyserna tog bland annat hänsyn till ålder, kön, sårstorlek, sårdiagnos, omläggningsfrekvens och läkningstid. Resultaten visade att medelkostnaderna per patient med läkt sår, oavsett diagnos, var 38 223 kronor år 2009 jämfört med 20 496 kronor år 2012, det vill säga en minskning med 46 procent.

Personalkostnaderna utgjorde 87 procent och kostnaderna för omläggningsmaterial 13 procent. Liknande resultat sågs hos patienter med venösa sår, där behandlingskostnaderna minskade från uppskattade 32 000 kronor år 2009 till 19 000 kronor år 2012.

De minskade behandlingskostnaderna ses som en direkt följd av att patienterna fått adekvat diagnos och därmed effektiv behandling, vilket lett till förkortade sårläkningstider, från 160 dagar år 2009 till 100 dagar år 2012, det vill säga en reduktion med 38 procent. Omläggningsfrekvensen var i stort sett oförändrad med 1,4 respektive 1,6 omläggningar per vecka.

Sammanfattningsvis talar resultaten för att RiksSår fungerar som ett stöd för personal att åstadkomma ett strukturerat och kliniskt effektivt omhändertagande av patienter med svårläkta sår.