Resultaten pekar mot en ökad presynaptisk serotonerg aktivitet vid social fobi. Serotoninproduktionen var förhöjd i amygdala, en central del i hjärnans rädslonätverk som är överaktiv vid ångest.

Bild: Mikael Miro/Colourbox

Autoreferat. Social fobi innebär en överdriven rädsla för att bli negativt bedömd i sociala situationer, vilket är ett mycket vanligt ångestproblem som drabbar runt 10 procent av befolkningen, och kan orsaka stort individuellt lidande. Avvikelser i hjärnans serotoninsystem har föreslagits utgöra en del av den underliggande patofysiologin. Detta baseras delvis på att behandling med SSRI lindrar den sociala ångesten. Utifrån tidigare studier har man trott att SSRI fungerar genom att förstärka den serotonerga signaleringen i hjärnan, och att social fobi och andra ångeststörningar därför är förknippade med sänkta nivåer av serotonin. I andra studier har man dock sett att ökning av serotonerg signalering leder till ångest, och det är således inte klarlagt om ångesttillstånd som social fobi är förknippade med ökad eller minskad serotonerg aktivitet.

Vi använde därför positronemissionstomografi (PET) för att undersöka skillnader i serotoninsyntes och tillgänglighet av serotonintransportörer hos två olika grupper med social fobi, vilka jämfördes mot köns- och åldersmatchade kontrollpersoner. Syntes och återtransport av serotonin är presynaptiska processer som bidrar till den serotonerga signaleringen, vilket här mättes med två PET-spårämnen (11C-5HTP samt 11C-DASB). Svårighetsgrad av social fobi mättes med skattningsinstrumentet Liebowitz social anxiety scale.

PET-resultaten visade att personer med social fobi hade ökad serotoninsyntes i amygdala, rafekärnorna, striatum, hippocampus och anteriora cingulum jämfört med kontrollpersonerna [1]. Sambandsanalys visade att högre serotoninsyntes i amygdala hängde ihop med svårare social ångest. Vi fann också en ökad tillgänglighet av serotonintransportören i rafekärnorna, striatum, talamus och insula bland personer med social fobi.

Dessa resultat pekar mot en ökad presynaptisk serotonerg aktivitet vid social fobi. Noterbart var att serotoninproduktionen var förhöjd i amygdala, en central del i hjärnans rädslonätverk som är överaktiv vid ångest. Ju mer serotonin som producerades i amygdala, desto allvarligare social ångest hade patienterna. Serotonin i amygdala kan därmed vara ångesthöjande. Denna tolkning stöds även av en nyligen publicerad svensk studie [2] som visade att ökade serotoninnivåer i amygdala leder till mer ängsligt beteende hos råttor. Den ökade tillgängligheten av serotonintransportörer, hos personer med social fobi, kan vara ett försök att genom ökad återtransport kompensera för de höga nivåerna av serotonin.

Vår studie tyder på att social fobi, och eventuellt även andra ångesttillstånd, är förknippade med höjda, snarare än sänkta, serotoninnivåer, vilket är tvärtemot gängse uppfattning. Framtida studier bör därför ytterligare studera SSRIs verkningsmekanismer, t ex effekter på serotoninsyntes, hos patienter med ångeststörningar.