Studien inkluderar ett väsentligen större antal patienter än någon tidigare studie avseende intrakraniell blödning efter ischemisk stroke. Illustration: Fotolia/IBL

Autoreferat. Risken för intrakraniell blödning efter ischemisk stroke är relativt sparsamt studerad, ofta i mindre material eller på yngre och friskare individer än den genomsnittlige strokepatienten, till exempel i läkemedelsstudier avseende antitrombotisk behandling. För att kunna studera en stor och väsentligen oselekterad population använde vi oss av Riks-Stroke, det svenska kvalitetsregistret för strokepatienter. De patienter som registrerats där kopplades sedan ihop med Patientdataregistret (PAR) där vi letade efter en eventuell intrakraniell blödning efter indexhändelsen för att studera incidens och huruvida risken under den aktuella studieperioden 1998–2009 förändrades. Båda registren användes för att studera riskfaktorer för blödning.

En referenspopulation från befolkningsregistret, matchad för kön, ålder och län, togs fram för jämförelse av risk. Då olika faktorer kan ha betydelse i den akuta fasen respektive senare under uppföljningen valde vi att dela upp tiden efter stroke och studera separat de 30 första dagarna respektive dag 31–365.

Åren 1998 till och med 2009 registrerades 196 765 patienter (medelålder 76 år, 50,0 procent kvinnor) med en ischemisk stroke i Riks-Stroke. Av dessa fick 3 186 en intrakraniell blödning, varav 1 932 inträffade inom de första 30 dagarna och 1 254 under dag 31–365. Detta gav en incidens i den senare gruppen på 0,85 procent per år, vilket kan jämföras med en incidens på 0,13 procent i referenspopulationen. Över tid sågs en ökad risk för blödning under den akuta fasen mot slutet av studieperioden medan risken sjönk under den senare fasen. Under studietiden ökade andelen trombolysbehandlade liksom andelen som skrevs ut från sjukhuset med någon form av antitrombotiskt läkemedel. Under både den akuta och den senare fasen var manligt kön och tidigare intrakraniell blödning associerade med ökad risk för intrakraniell blödning. Under den akuta fasen var trombolysbehandling tydligt associerad med ökad risk, medan stigande ålder medförde ökad risk under den senare fasen. Antikoagulantia eller trombocythämmare var inte associerade med ökad risk i den multivariata analysen.

Studien inkluderar ett väsentligen större antal patienter än någon tidigare studie avseende intrakraniell blödning efter ischemisk stroke. Den ger en precis skattning av risken för intrakraniell blödning efter ischemisk stroke liksom av riskökningen jämfört med en referenspopulation. Risken har inte ökat under första året efter utskrivning under studieperioden 1998–2009 trots en ökad användning av antitrombotiska läkemedel.