Det finns som bekant en kraftig komorbiditet mellan ångest och depression. Nu visar en retrospektiv dansk studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry att en ångestsjukdom ökar risken för depression med mellan tre och fem gånger. Studien bygger på flera nationella danska register och omfattar data från närmare 3,4 miljoner människor födda mellan 1955 och 2002. Samtliga har följts under perioden 1994 till 2002. Författarna har tittat på förekomst av depression, definierat som att individen fått en sådan diagnos, alternativt om denne diagnosticerats med recidiverande (återkommande) depressioner. Författarna har därefter tittat efter förekomst av diagnosticerad ångestsjukdom (eng: severe anxiety) för att se om det är vanligare att individer med en ångestsjukdom drabbas av depression, det vill säga sekundärt till sin ångest.

Resultaten visar att förekomst av enskild depression är tre gånger så vanligt hos individer med en ångestsjukdom jämfört med befolkningen i stort. Återkommande depressioner är hela fem gånger vanligare hos individer med ångestsjukdom. Resultaten är justerade för bland annat ålder, kön, vilket år diagnosen gavs och var individen bor. Ett annat intressant fynd är att barn till individer med ångestsjukdom löper i storleksordningen dubbelt så hög risk för depression som befolkningen i stort.

Studien kan således sammanfattas med att en ångestsjukdom är en kraftig riskfaktor för depression. Att vara vaksam på ångestsymptom innebär en möjlighet att upptäcka individer som löper ökad risk för depression. Att det finns en koppling mellan ångest och depression är naturligtvis ingen nyhet, det studien tillför är att visa att den riskökning för depression som patienter med ångest löper är mycket kraftig. Bidragande till den höga komorbiditeten är bland annat att stress kan predisponera för både ångest och depression samt att tillstånden eventuellt orsakas av samma underliggande biologiska system.