Tidigare studier har visat att patienter med typ 1-diabetes har en ökad risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och förtida död. Det finns ett samband mellan glykemisk kontroll (uttryckt i nivå av HbA1c) och risk för död och hjärt–kärlsjukdom hos den generella populationen med typ 1-diabetes. Sambandet mellan glykemisk kontroll hos patienter med typ 1-diabetes som genomgått kirurgisk revaskularisering för avancerad kranskärlssjukdom och risk för död eller allvarlig hjärt–kärlhändelse är dock inte känt.

Alla (n = 764) patienter med typ 1-diabetes som genomgick en första isolerad kranskärlsoperation i Sverige under åren 1997 till 2012 inkluderades med hjälp av information från Nationella diabetesregistret och SWEDEHEART-registret. Det studerade utfallet var en kombination av död och allvarlig hjärt–kärlhändelse (definierat som ny hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt eller ny revaskularisering (perkutan koronar intervention eller kranskärlsoperation) som relaterades till olika nivåer av HbA1c

Under en medeluppföljningstid på 4,7 år drabbades 334 patienter (44 procent) av utfallet. Med stigande HbA1c-nivå ökade risken gradvis för att drabbas av utfallet. Hazardkvoter med 95 procents konfidensintervall efter justering för förväxlingsfaktorer var: 1,34 (1,72–2,42), 1,59 (1,00–2,54), 1,73 (1,03–2,90) och 2,25 (1,29–3,94) hos patienter med HbA1c-nivåer på respektive 54–64 mmol/mol, 65–75 mmol/mol, 76–86 mmol/mol och >87 mmol/mol, jämfört med patienter med HbA1c <54 mmol/mol. 

Sammanfattningsvis visade studien att det finns ett starkt samband mellan ökad risk för död eller allvarlig hjärt–kärlhändelse och stigande nivåer av HbA1c hos patienter med typ 1-diabetes som genomgått kranskärlsoperation. Patienterna med högst HbA1c (> 87 mmol/mol) hade mer än en fördubblad risk för död eller allvarlig hjärt–kärlhändelse jämfört med patienter som hade de lägsta HbA1c-nivåerna (< 54 mmol/mol). Författarna påpekar att det är av yttersta vikt att följa patienter med typ 1-diabetes noga efter kranskärlskirurgi och att optimera deras glykemiska kontroll för att förebygga tidig död eller allvarliga hjärt–kärlhändelser.