Figur 1. Virus-PCR på nasofarynxaspirat från barn <5 år med pneumoni samt friska kontroller.

Autoreferat. Framgångsrika vaccinationsprogram mot Haemophilus influenzae och Streptococcus pneumoniae har påtagligt minskat incidensen av pneumoni hos barn. Diagnosen kan vara svår att ställa kliniskt och de diagnostiska riktlinjer som satts upp av WHO har visat sig vara ospecifika. Vidare kan etiologi sällan fastställas då representativt provmaterial från de nedre luftvägarna såsom sputumprov är svåra att erhålla och kolonisation av bakterier i de övre luftvägarna är vanligt. Tyvärr har även virusdiagnostik med PCR på övre luftvägsprov visat sig svårtolkat då positivitet för många virus kan kvarstå veckor efter utläkt infektion. Således är det av stor vikt att ha ett jämförande kontrollmaterial vid etiologiska studier av pneumoni hos barn.

Med detta i beaktande genomfördes en fall–kontroll-studie i Stockholm med en strikt falldefinition baserad på lungröntgenfynd och slumpmässigt valda kontroller från rutinbesök på barnavårdscentraler [1]. På drygt 120 barn ≤ 5 år med röntgenverifierad pneumoni togs prov med nasofarynxaspirat på Sachsska barnsjukhuset samt Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, under tre säsonger 2011–2014. Två friska kontroller matchades till vardera fall efter ålder och kalendertid. Multivariat logistisk regressionsanalys användes för att justera för medicinska och socioekonomiska skillnader mellan grupperna samt för koinfektion med flera virus.

Metapneumo-, RS- och influensavirus var starkt associerade till pneumoni, och sammantaget detekterades de i 60 procent av fallen medan detektion hos kontrollerna var sällsynt (justerade oddskvoter på 14,9; 21,3 respektive 13,8). Inget annat virus var associerat till pneumoni och en negativ association observerades för bocavirus och coronavirus (justerade oddskvoter på 0,3 respektive 0,2). Bakterieodlingar från nasofarynx genomfördes systematiskt och identifierade S pneumoniae lika ofta i båda grupper (33 procent av fallen och 34 procent av kontrollerna) medan endast en av 27 från kliniken beställda blododlingar visade växt (pneumokocker serotyp 38). Antibiotikabehandling startades i 95 procent av fallen.

Fynden är i linje med en nyligen publicerad amerikansk prospektiv studie där prov togs på drygt 2 000 sjukhusvårdade barn med pneumoni och drygt 500 sjukhuskontroller [2]. Virus kunde identifieras i 71 procent av fallen och även där fann man signifikanta associationer till pneumoni för metapneumovirus, RS-virus och influensavirus. Trots att båda dessa studier är observationella och därför inte direkt bevisar kausalitet, tyder de på att viruspneumoni är en underskattad sjukdom. Detta reser frågor om huruvida antibiotikabehandling alltid är nödvändig vid pneumoni hos barn samt understryker behovet av nya antivirala läkemedel och vaccin.