Autoreferat. Frontiers in psychology publicerade nyligen resultat från en studie [1] som för första gången visar att samma diagnosinstrument och samma behandlingsmetod kan användas för såväl barn och ungdomar som för vuxna som diagnostiserats med sensomotoriska svårigheter.

Sensomotoriska svårigheter är en mångfasetterad funktionsnedsättning som sällan uppmärksammas. Problemen återfinns i hög grad hos dem som diagnostiserats med ADHD eller Aspergers syndrom men även, som tidigare visats [2], hos barn och ungdomar utan neuropsykiatrisk diagnos.

Den aktuella studiens syfte var att undersöka möjligheten att integrera vissa primära reflexer även hos vuxna som diagnostiserats med sensomotoriska svårigheter. I studien deltog 14 vuxna med en genomsnittsålder på 35 år. Dessa jämfördes med en referensgrupp på 100 ungdomar i åldrarna 11–17 år med sensomotoriska svårigheter. Samtliga 114 deltagare hade under ca 3 år genomgått sensomotorisk terapi enligt träningsmetoden Retraining for balance där förfarandet var identiskt för båda grupperna. Sensomotoriska bedömningar gjordes vid träningens inledning och avslutning men också kontinuerligt vid varje återbesök. Mellan återbesöken tränade samtliga deltagare hemma ca 15 min/dag enligt fastställt program.

Resultaten efter träning visade signifikanta sensomotoriska förbättringar inom samtliga områden för båda grupperna. Vidare visade resultaten endast små skillnader grupperna emellan vid såväl träningens början som slut vilket ger stöd till studier som tidigare visat att ungdomars motorik under puberteten blir allt mer lik den vuxnes. En slutsats blev att sensomotoriska problem under barndomen bör tas på allvar och åtgärdas så tidigt som möjligt även om den aktuella studien visar att förbättringar är möjliga senare i livet.