Foto: Colourbox

Att luftföroreningar kan påverka risken för bland annat astma och kardiovaskulär sjukdom är känt sedan tidigare. Nu presenteras en svensk undersökning där en koppling görs mellan luftföroreningar och demens. Studien, som blivit rejält uppmärksammad, presenteras i tidskriften Environmental Health Perspectives och bygger på data från 1 806 personer från Umeå, vilka följts under 15 års tid. Ingen av deltagarna hade några tecken på nedsatt minne när studien påbörjades. De har följts med löpande minnesunderökningar vart femte år. Samtidigt har halter av luftföroreningar i deltagarnas närhet både mätts och uppskattats kontinuerligt. Uppskattningarna har gjorts genom att man följt hur många bilar och lastbilar som passerar olika områden i staden.

Av de 1 806 studiedeltagarna diagnostiserades totalt 302 med någon av de två sjukdomarna under uppföljningstiden. 191 av dem fick en alzheimerdiagnos och 111 diagnostiserades med vaskulär demens. När författarna delade in deltagarna i grupper efter vilka halter luftföroreningar de utsatts för visade det sig att risken för vaskulär demens och alzheimerdemens sammantaget var 43 procent högre för den fjärdedel av deltagarna som exponerades för högst halter luftföroreningar jämfört med fjärdedelen som exponerades för lägst. Resultaten är justerade för faktorer som ålder, BMI och utbildningsnivå.

Författarna beräknar att 16 procent av samtliga observerade demensfall kan ha orsakats av avgaser. Om det visar sig att det observerade sambandet är ett kausalsamband – det vill säga att luftföroreningarna faktiskt orsakar demens – innebär det i så fall att luftföroreningar är en mycket viktig riskfaktor för demens. 

Det är inte första gången ett samband mellan luftföroreningar och demensrisk föreslås. Till tidigare publicerade material hör en amerikansk undersökning från 2012, presenterad i tidskriften Archives of Internal Medicine, som visade att långvarig exponering för en viss typ av luftföroreningar kan påverka i vilken takt kognitiva funktioner försämras hos äldre. En anledning till att en ort som Umeå är en lämplig plats att göra en studie av det här slaget är att graden av luftföroreningar varierar kraftigt, från relativt höga nivåer i stadskärnan till mycket låga nivåer i utkanten av staden.