Prematur födsel var den vanligaste dödsorsaken hos barn under 5 år i Storbritannien. Foto: Steve Lovegrove, Fotolia/IBL

Barnadödligheten är nästan dubbelt så hög i Storbritannien som i Sverige. Fler barn föds för tidigt och fler dör av behandlingsbara infektioner. Det visar en studie i Archives of disease in childhood.

Storbritannien har högre barnadödlighet än många andra europeiska länder, medan barnadödligheten i Sverige är bland de lägsta i Europa. I studien har man gjort en jämförelse mellan de två länderna avseende dödsorsakerna hos barn under 5 år som avlidit under perioden 2006–2008.

I Storbritannien var mortaliteten 614 per 100 000 barn under tidsperioden, jämfört med 328 per 100 000 barn i Sverige. I båda länder dog de flesta barn inom 4 veckor efter förlossningen. Prematuritet, medfödda missbildningar och infektioner var de tre vanligaste dödsorsakerna i Storbritannien och ledde till 138,5, 112,1 respektive 63,9 dödsfall per 100 000 barn. Motsvarande siffror för Sverige var 10,1, 88,6 respektive 34,8 per 100 000 barn. De vanligaste dödsorsakerna i Sverige var medfödda missbildningar, problem under graviditet/förlossning (39,9 dödsfall per 100 000 barn) och infektioner.

Mortaliteten var signifikant högre i Storbritannien för de flesta sjukdomstillstånd inklusive respiratoriska, kardiovaskulära, gastrointestinala och neurologiska sjukdomar. Inga av de studerade dödsorsakerna var vanligare i Sverige än i Storbritannien. Det är dock troligt att dödsorsakerna bedömts något annorlunda i de olika länderna, vilket kan ha gett upphov till viss felklassificering.

Skillnaderna i socioekonomisk status är större i Storbritannien än i Sverige och ligger troligen bakom den högre barnadödligheten som ses i Storbritannien, menar författarna. Socioekonomiska faktorer påverkar bland annat andelen prematura födslar. En annan olikhet mellan länderna är att alla allmänläkare i Sverige, till skillnad från i Storbritannien, tränas inom pediatrik.

Dödligheten i infektioner var nästan dubbelt så hög i Storbritannien som i Sverige, och för de flesta identifierade infektioner fanns under tidsperioden ett flertal effektiva läkemedel att tillgå. För att minska barnadödligheten i Storbritannien föreslår författarna därför att forskningen bör fokusera mer på att utreda varför barn inte får behandling för livshotande infektioner i tid, snarare än att utvärdera nya läkemedel. De påpekar också att åtgärder behövs för att minska skillnaderna i socioekonomisk status.