Personer som arbetar mycket kan ha ökad risk att drabbas av stroke. Foto: Tom Wang, Fotolia/IBL

Personer som arbetade mer än 55 timmar per vecka hade 33 procent högre risk att drabbas av stroke än personer som arbetade 35–40 timmar per vecka. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys i Lancet.

Forskarna har insamlat data från totalt 25 publicerade och opublicerade studier i Europa, USA och Australien för att undersöka sambanden mellan långa arbetstider, stroke och kranskärlssjukdom.

Personer som arbetade mer än 55 timmar per vecka hade en relativ risk på 1,33 (95 procents konfidensintervall [KI] 1,11–1,61) att drabbas av stroke jämfört med personer som arbetade 35–40 timmar per vecka. Den absoluta risken att drabbas av stroke i arbetsför ålder är dock låg. Av 528 908 män och kvinnor som följdes under i genomsnitt 7,2 år drabbades 1 722 personer av stroke.

Sambandet mellan långa arbetstider och kranskärlssjukdom var inte lika tydligt. Personer som arbetade mer än 55 timmar per vecka hade en relativ risk på 1,13 (95 procents KI 1,02–1,26) att drabbas av kranskärlssjukdom. Det var 4 768 av totalt 603 838 deltagare som drabbades av kranskärlssjukdom under en genomsnittlig uppföljningstid på 8,5 år.

Liknande associationer observerades för både män och kvinnor och i olika geografiska regioner. Justering gjordes för potentiella förväxlingsfaktorer såsom ålder, kön, socioekonomisk status, rökning, BMI, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion.

Författarna argumenterar att kopplingen mellan långa arbetstider och stroke är rimlig ur biologisk synpunkt. Plötsliga dödsfall till följd av överarbete orsakas ofta av stroke och tros bero på upprepad igångsättning av stressreaktioner i kroppen. Men även beteenden kopplade till personer som arbetar mycket kan påverka risken för stroke, poängterar de.

En svaghet med studien är att exponeringen för långa arbetstider mättes genom självrapportering och vid ett enda tillfälle. Det går heller inte att utesluta att andra förväxlingsfaktorer som man inte kontrollerat för i studien, såsom saltintag, arbetsbörda, sömn och blodvärden, har påverkat utfallet.