En kombination av hormonbehandling och cytostatikan docetaxel gav signifikant längre överlevnad än enbart hormonbehandling hos män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer. Det visar en studie i New England Journal of Medicine.

Hormonell behandling (androgen-deprivation therapy) har använts vid metastaserad prostatacancer sedan 1940-talet. Ett problem är att de flesta patienter utvecklar resistens mot behandlingen. I den aktuella studien har man undersökt huruvida patienter som ges den etablerade cytostatikan docetaxel som tillägg till hormonbehandling redan vid behandlingsstart lever längre än patienter som endast ges hormonbehandling.

790 patienter med en medianålder på 63 år randomiserades till enbart hormonell behandling eller kombinationsbehandling som inkluderade 75 mg docetaxel per kvadratmeter kroppsyta var tredje vecka i 6 cykler. Patienterna i de olika grupperna hade liknande ålder, etnicitet, svårighetsgrad i sin cancersjukdom och historik av tidigare cancerbehandling.

Efter en medianuppföljning på 28,9 månader var medianöverlevnaden 13,6 månader längre i gruppen som fått kombinationsbehandling än i kontrollgruppen (57,6 månader jämfört med 44,0 månader), vilket ger en hazardkvot på 0,61 (95 procents konfidensintervall 0,47–0,80). Detta trots att nästan hälften av de 287 patienterna i kontrollgruppen som senare uppfyllde kriterierna för kastrationsresistent cancer gavs docetaxel när det upptäcktes av cancern progredierat.

Det var också signifikant fler patienter som fått kombinationsbehandling som efter 12 månaders behandling sänkt sina PSA-nivåer (prostataspecifikt antigen) till under 0,2 ng per milliliter (27,7 procent jämfört med 16,8 procent i kontrollgruppen). Mediantiden för utvecklingen av kastrationsresistent prostatacancer (biokemisk, symtomatisk eller radiografisk progression) var 20,2 månader med kombinationsterapi jämfört med 11,7 månader med enbart hormonbehandling.

6,2 procent av patienterna som fått kombinationsbehandling drabbades av neutropen feber grad 3 eller 4. 2,3 procent drabbades av infektion med neutropeni.