RS-viruset kan orsaka livshotande infektioner i de nedre luftvägarna. Foto: Colourbox

Ett nytt vaccin mot RS-viruset tolererades väl och inducerade ett önskvärt immunsvar i 42 friska frivilliga försökspersoner. Det rapporterar forskare i Science Translational Medicine.

Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) orsakar årligen epidemier och kan ge upphov till allvarlig sjukdom hos framför allt spädbarn och äldre. Det finns också ett misstänkt samband mellan RSV-infektion hos spädbarn och senare utveckling av astma. Hos barn under 5 års ålder orsakar RSV, enligt artikelförfattarna, årligen runt 33,8 miljoner infektioner i de nedre luftvägarna, 3,4 miljoner sjukhusvistelser och upp till 200 000 dödsfall i världen.

Trots decennier av intensiv forskning finns det fortfarande inget godkänt vaccin för att förebygga svår sjukdom. Utvecklingen har bland annat hämmats av ett misslyckat försök under 1960-talet med ett vaccin som, i motsats till sitt syfte, gav upphov till ännu svårare sjukdom efter RSV-infektion.

I den aktuella studien har man för första gången i människa testat vacciner bestående av virala vektorer som uttrycker RSV-proteiner. Olika kombinationer av vektorerna PanAd3-RSV och MVA-RSV testades i totalt 42 vuxna individer (18–50 år). Deltagarna gavs en primärdos av PanAd3-RSV genom intramuskulär eller nasal administration. Efter 4 eller 8 veckor fick de en påfyllnadsdos av antingen MVA-RSV eller PanAd3-RSV intramuskulärt.

Båda komponenterna av vaccinet visade sig tolereras väl och inducera ett immunsvar, och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Den vanligaste biverkningen var milda reaktioner vid injektionsstället. Nässpray med PanAd3-RSV gav upphov till milt halsont hos några försökspersoner.

Serumnivåerna av neutraliserande antikroppar mot RSV steg till uppemot det dubbla efter primär injektion av PanAd3-RSV och efter påfyllnadsdosen hos individer som fått primärdosen via nässpray. Detta trots att nivåerna redan från början var relativt höga på grund av tidigare RSV-infektioner hos deltagarna. Det är lovande eftersom neutraliserande antikroppar utgör ett stort hinder för RSV och därför minskar risken för allvarlig infektion, enligt forskarna. Även B-cellssvar och RSV-specifika T-cellssvar ökade efter primär injektion och påfyllnadsdos.

Det går ännu inte att dra några slutsatser om vaccinernas effektivitet. Forskarna påpekar också att det är mycket svårt att förutsäga effekten hos barn som ännu inte utsatts för RS-viruset. Fler och större studier, så småningom mot mer riktade målgrupper, behövs för att utvärdera både säkerhet och effektivitet.