Rökförbudet som infördes 2007 i England kan ha räddat många liv. Foto: Colourbox

Rökförbud på allmänna platser kan ha förhindrat närmare 1 500 dödfödslar och spädbarnsdödsfall i England under de fyra åren som följde efter att förbudet introducerades. Det visar en studie publicerad i Scientific Reports.

Passiv rökning beräknas orsaka över 600 000 dödsfall årligen världen över, varav drygt en fjärdedel är barn. Endast 15 procent av världens befolkning skyddas av ett omfattande rökförbud.

Rökförbud på allmänna platser och arbetsplatser introducerades i England 2007. I den aktuella studien har man studerat över tio miljoner födslar under 1995–2011 med data från nationella födelse- och dödsregister. Siffrorna för antal dödfödslar, neonatala dödsfall (inom 28 dagar efter födseln), plötslig spädbarnsdöd och låg födelsevikt (<2 500 g) under 2007–2011 jämfördes med motsvarande siffror innan rökförbudet introducerades.

Rökförbudet kunde kopplas till 7,8 procent lägre risk för dödfödsel (95 procents konfidensintervall [KI] 3,5–11,8), 7,6 procent lägre risk för neonatala dödsfall (95 procents KI 3,4–11,7) och 3,9 procent lägre risk för låg födelsevikt (95 procents KI 2,6–5,1). Ingen signifikant påverkan på risken för plötslig spädbarnsdöd observerades.

Bristen på bland annat information om mödrarnas rökvanor under graviditeten och i vilken havandeskapsvecka barnen föddes gör det svårt att fastställa möjliga orsakssamband. Författarna menar ändå att det är rimligt att anta att riskreduktionen beror på att gravida kvinnor efter introduktionen av rökförbudet utsätts för mindre passiv rökning och dessutom i mindre utsträckning röker själva.

Författarna beräknar att rökförbudet under fyraårsperioden 2007–2011 förhindrade 992 dödfödslar och 501 spädbarnsdödsfall, inklusive 430 neonatala dödsfall. Dessutom beräknas 5 470 barn ha undgått låg födelsevikt.

Över 50 procent av de anställda i England arbetade redan innan rökförbudet i en rökfri miljö. Nyttan av att introducera rökförbud kan vara större i länder som har en lägre proportion av rökfria miljöer från början.