Att screena män för bukaortaaneurysm när de är 75 år i stället för 65, med undantag för rökare som fortsatt föreslås screenas vid 65 års ålder, skulle vara en betydligt effektivare strategi än dagens. Det konstateras i en studie publicerad i Journal of the American Heart Association.

I den brittiska populationsbaserade studien följdes 92 728 män och kvinnor i olika åldrar i Oxfordshire under  2002–2014, innan ett nationellt screeningprogram introducerades i regionen. Incidens, riskfaktorer och utfall  för alla former av akut bukaortaaneurysm registrerades under perioden.

Den årliga incidensen var 55/100 000 individer hos män i åldrarna 65–74 år, 112/100 000 hos män i åldrarna 75–85 år och 298/100 000 hos män över 85 års ålder. Två tredjedelar av de drabbade männen var över
75 år. Den årliga incidensen hos manliga rökare under 75 års ålder var 274/100 000, det vill säga betydligt högre än hos icke-rökare. Analyserna baseras på 103 individer som under perioden drabbades av akut bukaortaaneurysm, varav 73 procent var män och medelåldern var 79 år.

I dag erbjuds alla 65-åriga män i bland annat Storbritannien och Sverige screening för bukaortaaneurysm. Baserat på resultaten i den aktuella studien beräknas den nuvarande strategin förebygga 5,6 procent av alla aneurysmrelaterade dödsfall med 315 200 screeningar per år. Att i stället screena 65-åriga män som röker samt alla 75-åriga män beräknas förebygga 21,1 procent av alla dödsfall med 247 900 screeningar per år. Författarna påpekar att man även bör överväga screening hos 75-åriga kvinnor med högt blodtryck, eftersom dessa kvinnor visade sig vara i riskzonen för bukaortaaneurysm. 

Incidensen hos män i åldrarna 65–74 år var betydligt lägre än vad som framkommit i tidigare studier, bland annat i den stora MASS-studien (Multicentre aneurysm screening study) som genomfördes under 90-talet. Det tyder på att förekomsten av  bukaortaaneurysm har minskat i denna åldersgrupp. Antalet personer över 85 års ålder som drabbas kommer troligen att bli större i takt med att befolkningen blir allt äldre, förutspår författarna. 

Några svagheter med analysen är att den baseras på endast 103 drabbade individer och att populationen i studien till 94 procent bestod av vita individer.