Kombinerade p-piller minskar risken att drabbas av endometriecancer så länge som 30 år efter användning och kan ha förhindrat cancer hos 200 000 kvinnor i västvärlden bara under de senaste 10 åren. Det antyder en metaanalys i Lancet Oncology.

Analysen omfattar 36 epidemiologiska studier från framför allt Europa och Nordamerika med totalt 27 276 kvinnor som drabbats av endometriecancer och 115 743 kontroller. I den statistiska analysen justerades för faktorer såsom ålder, BMI, rökning och användning av postmenopausal hormonterapi.

35 procent av kvinnorna som drabbats av endometriecancer hade någon gång använt p-piller, jämfört med 39 procent av kvinnorna i kontrollgruppen. Mediantiden för p-pilleranvändning var 3,0 respektive 4,4 år, och medianåldern för cancerdiagnos var 63 år. Risken att drabbas var signifikant lägre för de kvinnor som någon gång använt p-piller jämfört med dem som aldrig gjort det (relativ risk [RR] 0,69; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,67–0,72). Ju längre tid kvinnan använt p-piller, desto lägre var risken för endometriecancer. Kvinnor som använt p-piller under 10-15 år hade en relativ risk på 0,52 (95 procents KI 0,48–0,57). Effekten var något starkare för kvinnor som nyligen ätit p-piller, men de flesta cancerdrabbade kvinnor hade fått sin diagnos långt senare (mediantid 29 år sedan sista p-pilleranvändning).

Endast 13 av studierna hade samlat information om vilken typ av p-piller som använts. Kvinnorna i de återstående studierna antogs ha använt kombinerade p-piller med både östrogen och gestagen. Ingen skillnad sågs i riskreduktion för kvinnor som ätit p-piller under 60-, 70- eller 80-talet, trots att östrogennivåerna var betydligt högre i de piller som användes på 60-talet än vad som användes senare.

Riskreduktionen för kvinnor som använt p-piller jämfört med kvinnor som aldrig använt p-piller var betydligt större för den vanligaste cancersubtypen karcinom (RR 0,69; 95 procents KI 0,66–0,71) än för den betydligt ovanligare formen sarkom (RR 0,83; 95 procents KI 0,67–1,04).

Baserat på resultaten i studien beräknades att 2,3 av 100 kvinnor i höginkomstländer som aldrig använt p-piller kommer att drabbas av endometriecancer innan de uppnått 75 års ålder. Motsvarande incidens för kvinnor som använt p-piller under 5, 10 och 15 år beräknades till 1,7, 1,3 respektive 1,0 per 100 användare. Resultaten antyder att p-pilleranvändning har förhindrat cancer hos 400 000 kvinnor i västvärlden under de senaste 50 åren, varav 200 000 under de senaste 10 åren. Mekanismen för hur p-piller minskar risken för endometriecancer många år efter att läkemedlet slutat användas är oklar.