Intag av paracetamol stör kontinuerlig glukosmonitorering (CGM) hos diabetespatienter och ger falskt förhöjda glukosvärden, visar en liten studie i Diabetes Care.

Kontinuerlig mätning av glukosvärden har blivit allt vanligare hos diabetespatienter. I den aktuella studien har man undersökt hur glukosvärdena skiljer sig åt beroende på om de mäts med CGM eller en traditionell blodglukosmätare efter intag av paracetamol.

40 manliga och kvinnliga diabetespatienter i åldrarna 20–37 år med HBA1c 7,3 ± 0,8 procent fick i samband med frukost inta 1 000 mg paracetamol. Glukosvärdena mättes 0, 0,5, 1, 2, 4, 6 och 8 timmar efter paracetamolintag med ett CGM-system samt med en blodglukosmätare som båda säljs i Sverige.

Signifikanta skillnader mellan mätvärdena observerades under hela mätperioden. Den största skillnaden (en genomsnittlig skillnad på 61 mg/dl) uppmättes 2 timmar efter paracetamolintag.

Tre av patienterna hade glukosvärden under 70 mg/dl uppmätta med traditionell blodglukosmätare men betydligt högre värden uppmätta med CGM (63 jämfört med 138 mg/dl, 46 jämfört med 175 mg/dl och 51 jämfört med 184 mg/dl). Tio patienter hade glukosvärden över 180 mg/dl uppmätta med CGM samtidigt som glukosvärdena var mer än 100 mg/dl lägre då de uppmättes med traditionell blodglukosmätare.

Ålder, BMI, och HBA1c påverkade inte de uppmätta skillnaderna, men större skillnader i mätvärden med de olika teknikerna observerades hos kvinnor än hos män.

Författarna drar slutsatsen att paracetamol ger falskt förhöjda glukosvärden vid kontinuerlig glukosmonitorering. De konstaterar också att detta har betydelse vid beslut att ersätta traditionella blodglukosmätare med CGM eller CGM i kombination med insulinpump.

Flera av studieförfattarna har kopplingar till bolag som tillverkar och levererar diabetesprodukter.