Paleolitisk kost. Foto: Colourbox

»Paleolitisk kost« försöker efterlikna människans ursprungliga föda [1]. En systematisk översikt i American Journal of Clinical Nutrition ger nu visst stöd för kostmodellen hos patienter med bukfetma. 

Man fann fyra randomiserade kontrollerade studier av råd om paleolitisk kost vid metabola syndromet (N=159) [2]. En av studierna var från Umeå, två från Lund och en från Nederländerna. 

Kontrollgrupperna fick råd om nyttig mat enligt nationella riktlinjer. Evidensgradering gjordes med hjälp av GRADE, samma metod som SBU använder. Primära effektmått var förändring av midjemått, blodtryck, triglycerider, HDL-kolesterol och fasteblodsocker vid första uppföljande mätning (efter 2–26 veckor).

Råd om paleolitisk kost resulterade i större förbättring än kontrollkosten avseende midjeomfång (genomsnitt –2,38 cm [95 procents konfidensintervall, KI, –4,73 till –0,04]); triglycerider (–0,40 mmol/l [KI –0,76 till –0,04]), systoliskt blodtryck (–3,64 mm Hg [KI –7,36 till 0,08]) och diastoliskt blodtryck (–2,48 mm Hg [KI –4,98 till
0,02]) samt icke-signifikant större förbättring av HDL-kolesterol (0,12 mmol/l [KI –0,03 till 0,28]) och fasteblodsocker (–0,16 mmol/l [KI –0,44 till 0,11]). Evidensstyrkan var måttlig i samtliga fall.

Således resulterade råd om paleolitisk kost i dessa korttidsstudier i större förbättring av delkomponenter av det metabola syndromet jämfört med kostråd enligt gällande svenska och nederländska riktlinjer.

Författarna drar slutsatsen att det krävs fler studier innan denna kostmodell inkorporeras i officiella riktlinjer vid metabola syndromet.