I tidskriften Lancet Psychiatry presenteras en svensk studie kring om – och i så fall i vilken utsträckning – psykiatriska diagnoser är vanligare bland människor som överlevt tsunamin som drabbade Sydostasien på annandag jul 2004.

Att utsättas för en naturkatastrof som tsunamin kan naturligtvis resultera i psyskiska problem som bland annat PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Att risken för psykiatrisk problematik ökar efter en sådan händelse är därför välkänt, men hur stor är egentligen ökningen?

Författarna till den nu aktuella studien har sammanställt data från 12 504 svenskar, 8 762 vuxna och 3 742 barn, som alla överlevt tsunamin. Med hjälp av registerdata har man undersökt om deltagarna fått en psykiatrisk diagnos under den femårsperiod som följde katastrofen. Forskarna har även tittat på om deltagarna försökt ta sitt liv (även det utifrån registerdata). Tsunamiöverlevarna har jämförts med närmare 1,2 miljoner vuxna och barn som inte utsattes för tsunamin och som matchar kohorten överlevare i termer av ålder, kön och socioekonomisk status.

Det visade sig att 6,2 procent av alla vuxna tsunamiöverlevare fick en psykiatrisk diagnos under den femårsperiod som följde katastrofen. Det ska jämföras med 5,5 procent för kontrollerna, det vill säga normalbefolkningen som inte utsatts för tsunamin. Stressrelaterade diagnoser var mer än dubbelt så vanliga bland tsunamiöverlevarna som befolkningen i stort; 2,1 procent av överlevarna fick en sådan diagnos under femårsperioden som följde katastrofen, jämfört med 1,0 procent av befolkningen i stort under samma tidsperiod.

När man ser på självmordsförsök så var även de vanligare: 0,43 procent av överlevarna hade gjort ett försök att ta sitt liv, jämfört med 0,32 procent för befolkningen i stort.

Hos barn och ungdomar visade det sig inte vanligare med psykiatrisk diagnos bland överlevarna jämfört med befolkningen i övrigt, däremot var självmordsförsök mer vanligt bland överlevarna, särskilt under de första tre månaderna efter katastrofen.

Resultaten sammanfattas med att tsunamin innebar ökad risk för svår psykopatologi och suicidförsök bland både vuxna och barn som överlevde katastrofen. Överlevare av naturkatastrofer bör därför följas under lång tid för att förebygga psykiatriska komplikationer.