Ett webbaserat program designat för att stimulera handtvätt minskade antalet luftvägsinfektioner och influensaliknande symtom hos den allmänna befolkningen, visar en studie i Lancet.

Syftet med studien var att undersöka om preventionsprogrammet kunde minska antalet luftvägsinfektioner hos vuxna och deras närstående. 20 066 deltagare med minst en annan individ i samma hushåll rekryterades från primärvården i England. De randomiserades sedan till tillgång till det webbaserade programmet eller ingen tillgång till programmet och följdes under 16 veckors tid.

Efter 16 veckor rapporterade 51 procent av personerna i interventionsgruppen att de drabbats av en eller flera luftvägsinfektioner, jämfört med 59 procent i kontrollgruppen. Det gav en relativ risk (RR) på 0,86 (95 procents konfidensintervall [KI] 0,83–0,89). 6 procent av personerna i interventionsgruppen jämfört med 7 procent i kontrollgruppen rapporterade influensaliknande sjukdom (RR 0,80; 95 procents KI 0,72–0,92). Personer i interventionsgruppen rapporterade också färre gastrointestinala infektioner. Liknande resultat rapporterades för studiedeltagarnas hushållsmedlemmar.

Programmet bestod av fyra webbaserade sessioner som på olika sätt uppmuntrade deltagarna att tvätta händerna ofta och gav information om vikten av handtvätt för att minska spridningen av influensa. Automatiserade mejl påminde om att genomföra programmet samt att fylla i de månatliga frågeformulär som skickades ut för att bedöma frekvensen av luftvägsinfektioner. Två symtom på luftvägsinfektion under minst en dag eller ett symtom under två efterföljande dagar klassificerades som luftvägsinfektion. Hög temperatur, ett luftvägssymtom och ett systemiskt symtom klassificerades som influensaliknande sjukdom. I frågeformulären tillfrågades studiedeltagarna om andra medlemmar i hushållet hade haft en liknande infektion från och med en vecka före till och med en vecka efter att deltagaren själv drabbats.

Studien har inte undersökt om preventionsprogrammet kan ha en mer långvarig effekt på människors beteende när det gäller handtvätt. Motivationen att ändra sitt beteende för att minska risken för smittspridning kan väntas öka under en pågående pandemi, påpekar författarna. De tror därför att programmet kan bli ännu mer effektivt under en allvarlig pandemi, och menar att internet troligen blir en viktig informationskälla under sådana omständigheter. Det skulle i sådana fall kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att minska sjukdomsbördan. Programmet skulle även kunna designas för mer specifika ändamål, exempelvis för att minska smittspridningen i skolor och förskolor.