Metoden med myggnät skulle kunna utgöra en hållbar lösning inom bråckkirurgin vilket därmed skulle innebära stor patientnytta för miljontals bråckpatienter. Foto: Science Photo Library/IBL

Avhandling. Traditionellt sett har kirurgi som medicinsk disciplin ansetts vara relativt oviktig och dessutom för dyr i låg- och medelinkomstländer. Det kan delvis bero på att man inte har satt effekt av kirurgi (eller avsaknad av densamma) i relation till kostnad för olika ingrepp. Hälsoekonomiska analyser har saknats.

Ett exempel på en mycket vanlig kirurgisk åkomma som orsakar betydande lidande är ljumskbråck. Över 200 miljoner människor i världen är drabbade av sjukdomen och ungefär 20 miljoner bråck opereras årligen. Det icke tillgodosedda behovet för kirurgi är omfattande. Risker vid kirurgi och metodval varierar beroende på var i världen man befinner sig.

I västvärlden opereras de allra flesta vuxna bråckpatienter med ett syntetiskt nät. Detta nät stärker bukväggen, och risken för recidiv har minskat avsevärt. Näten kostar över 100 US-dollar och är ofta dyrare i låginkomstländer än i höginkomstländer. Denna kostnad är alldeles för hög i många länder. Myggnät används i stället på flera håll, men även om resultat från mindre studier är lovande så kan man inte sluta sig till att myggnät är säkra och effektiva alternativ till kommersiellt tillverkade nät.

I en ny avhandling redogörs för epidemiologi, sjukvårdens förmåga att möta det kirurgiska behovet och utfall efter kirurgi, hälsoekonomi och huruvida ett myggnät kan användas i stället för ett kommersiellt nät på ett säkert och effektivt sätt. Det sistnämnda arbetet utfördes som en dubbelblindad, randomiserad klinisk studie med uppföljning på ett år.

Bland vuxna män i östra Uganda hade 6,6 procent ljumskbråck. Färre än en 1 procent av människor med ljumskbråck opererades per år. Många patienter opererades akut, och en stor andel var kvinnor. Kostnaden för en bråckoperation var cirka 70 US-dollar.

I den randomiserade studien inkluderades 302 patienter varav tre exkluderades från dataanalysen och 291 (97,3 procent) följdes upp efter två veckor och 281 (95,3 procent) efter ett år. Inga signifikanta skillnader avseende risk för recidiv, komplikationer och patientnöjdhet kunde påvisas. Kostnaden för operation med myggnät var 49,4 US-dollar och med kommersiellt nät 174,1 US-dollar. Kostnadseffektiviteten var mycket hög i båda grupperna.

Ljumskbråck är mycket vanligt och det icke tillgodosedda behovet för kirurgi är omfattande, trots att kostnaden för kirurgi är låg. Det myggnät som användes i den refererade studien är ett säkert och effektivt alternativ till kommersiella nät, förutsatt att det hanteras på rätt sätt av utbildad personal. Det är viktigt att poängtera att studien inte visar att vilket myggnät som helst kan användas av vem som helst, hur som helst, var som helst.

Nätplastik med det myggnät som används i denna studie kostar inte mer än en bråckoperation utan nät i dagsläget. Metoden skulle därför kunna utgöra en hållbar lösning inom bråckkirurgin vilket därmed skulle innebära stor patientnytta för miljontals bråckpatienter.