Gulsot hos nyfödda behandlas vanligtvis med fototerapi. Foto: Colourbox

Filtrerat solljus är ett säkert och effektivt alternativ till konventionell fototerapi för behandling av mild till måttlig gulsot hos nyfödda barn i tropiska områden. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Allvarlig hyperbilirubinemi drabbar årligen närmare en halv miljon nyfödda barn världen över, varav 114 000 dör och 63 000 drabbas av måttliga till svåra funktionsnedsättningar. Problemet är störst i låg- och medelinkomstländer där tillgången till konventionell fototerapi är begränsad, särskilt i Afrika söder om Sahara.

Den aktuella studien genomfördes vid ett sjukhus i staden Lagos i Nigeria. 447 nyfödda barn med mild till måttlig hyperbilirubinemi randomiserades till behandling med konventionell fototerapi eller solljus som passerat genom en ljusfiltrerande film. Filmen filtrerar bort den mesta ultravioletta strålningen och en del infraröd strålning. Beroende på vilka väderförhållanden som rådde användes två olika filmer med varierande förmåga att släppa igenom terapeutiskt blått ljus. Kostnaden för filmerna är betydligt lägre än för konventionell fototerapi, men metoden kräver ett varmt och soligt klimat samt skydd mot regn och storm.

Alla barn var mörkhyade, max 14 dagar gamla och fullgångna eller nästan fullgångna. Serumnivåerna av bilirubin mättes vid studiestart och i slutet av varje behandlingsdag. Mätningar av kroppstemperatur och klinisk utvärdering av uttorkning och solbränna genomfördes en gång i timmen. Blöta handdukar användes för att förebygga och behandla hypertermi.

Det primära effektmåttet uppnåddes under 93 procent av behandlingsdagarna med filtrerat solljus och under 90 procent av behandlingsdagarna med konventionell fototerapi. Medelstrålningsnivån var signifikant högre med filtrerat solljus än med fototerapi och även spridningen på strålningen över dygnet var som förväntat större. Serumnivåerna av bilirubin föll snabbare vid behandling med solljus än med fototerapi.

Inget barn mötte kriterierna för att avsluta behandlingen av säkerhetsskäl och ingen behövde heller genomgå utbytestransfusion. Kroppstemperaturen översteg 38 grader Celsius i en eller flera mätningar hos 29 procent av barnen som fick solljusterapi och hos 6 procent av barnen som fick fototerapi. Blöta handdukar användes förebyggande eller terapeutiskt hos 68 procent av barnen som fick solljusterapi och hos 24 procent av barnen som fick fototerapi.

En begränsning med studien är att inget barn hade allvarlig hyperbilirubinemi (serumnivåer över 15 mg per deciliter).

Sammanfattningsvis var solljusterapin inte mindre effektiv än konventionell fototerapi och den resulterade i hanterbara avvikelser i kroppstemperatur utan allvarliga konsekvenser. Långtidsriskerna med kortvarig exponering för solljus är till stora delar okända men måste vägas mot risken för dödsfall eller allvarlig funktionsnedsättning orsakad av hyperbilirubinemi, argumenterar författarna.