I en högriskgrupp av män som har sex med män blev betydligt färre smittade av HIV om de gavs förebyggande behandling med Truvada. Det visar en studie som presenteras i Lancet.

I den oblindade kliniska prövningen randomiserades 544 män med en medianålder på 35 år till att få förebyggande daglig behandling med Truvada antingen vid studiestart eller efter ett års tid. Männen rekryterades från 13 kliniker för sexuell hälsa i England och var HIV-negativa vid studiestart. Alla ansågs tillhöra en högriskgrupp för HIV-smitta baserat på att de rapporterade att de haft analt samlag utan kondom under de senaste 90 dagarna och troligen skulle ha det igen inom de närmaste 90 dagarna.

20 av de män som inte fått förebyggande behandling var HIV-smittade ett år efter studiestart jämfört med 3 av de män som behandlats med Truvada. Incidensen beräknades till 1,2 fall per 100 personår (90 procents konfidensintervall [KI] 0,4–2,9) för dem som fått Truvada jämfört med 9,0 fall per 100 personår (90 procents KI 6,1–12,8) för dem som inte fått det. Med andra ord skulle det krävas att 13 män i en liknande riskgrupp behandlas med Truvada under ett års tid för att förhindra att 1 man smittas.

Männen i båda grupper hade tillgång till profylax i form av Truvada plus lopinavir som kan ges efter ett potentiellt smittotillfälle för att förhindra att viruset får fäste. Andelen sexuellt överförda bakteriella infektioner skilde sig inte åt mellan grupperna vid uppföljningen ett år senare. Däremot saknas information om följsamhet till behandlingen och sexuellt beteende under studiens gång, annat än vid uppföljningen.

28 läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades, varav de vanligaste var illamående, huvudvärk och artralgi. Inga allvarliga biverkningar bedömdes ha orsakats av läkemedlet.

En hälsoekonomisk bedömning antyder att förebyggande HIV-behandling innan exponering skulle vara kostnadseffektiv för män som har sex med män i Storbritannien. En potentiell nackdel med sådan prevention är risken för resistensutveckling hos viruset vilket kan resultera i färre behandlingsalternativ.

Studien finansierades delvis av bioteknikbolaget Gilead Sciences, som utvecklat Truvada.