En volym på över 40 behandlade patienter per år var, jämfört med mindre volymer, kopplad till förbättrad överlevnad i den tyska traumavården. Det visar en retrospektiv kohortstudie presenterad i British Journal of Surgery.

Analysen inkluderade 39 289 patienter i Tyskland som kommit in till sjukhus under 2009–2013 med allvarliga skador, definierat som ISS (injury severity score) 16 eller högre. Patienterna hade en medelålder på knappt 50 år, drygt 70 procent var män och genomsnittlig ISS var 27,2. Förväntad mortalitet beräknades baserat på bland annat ålder, hälsostatus och typ av skador och jämfördes sedan med observerad mortalitet.

Vid sjukhus som årligen tog emot 40–59, 60–79 eller 80–99 patienter fanns ingen signifikant skillnad mellan observerad och förväntad mortalitet. Vid sjukhus som tog emot färre patienter än så var däremot den observerade mortaliteten signifikant högre än den förväntade. Sjukhus som tog emot över 100 patienter per år hade något lägre observerad än förväntad mortalitet, men skillnaden var inte signifikant.

I en logistisk regressionsanalys identifierades patientvolym som en oberoende och signifikant prediktor för ökad överlevnad (oddskvot 1,001 per patient per år). I teorin innebär det att chansen att överleva är 5 procent högre vid ett sjukhus som årligen tar emot 50 patienter och 11 procent högre vid ett sjukhus som tar emot 100 patienter jämfört med ett sjukhus som endast tar emot en patient per år.

Inga relevanta skillnader observerades mellan sjukhusen avseende patienternas ålder, kön eller skademekanism.

Studien har inte justerat för potentiella kliniska förväxlingsfaktorer såsom läkarnas erfarenhet eller tillgänglighet till subspecialiteter i form av trauma-, neuro- eller thoraxkirurgi. Författarna påpekar också att resultaten främst är relevanta för det tyska systemet för traumavård.