Patienter som remitterades till sjukhus under helgen hade högre risk att dö än patienter som remitterades under veckodagar, även efter justering för sjukdomens svårighetsgrad. Det visar en analys som publiceras i BMJ.

Forskarna har studerat sambandet mellan veckodagen för remittering och 30-dagarsmortaliteten under 2013–2014 vid engelska sjukhus drivna av NHS (National health service). Analysen inkluderade 14 818 374 remisser och 280 788 dödsfall.

Jämfört med patienter som remitterats på en onsdag var risken att dö inom 30 dagar signifikant högre för patienter som remitterats på en lördag (hazardkvot [HR] 1,10; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,08–1,11) eller på en söndag (HR 1,15; 95 procents KI 1,14–1,17). Även patienter som remitterats på en måndag eller fredag hade något ökad risk att dö inom 30 dagar.

Patienter som remitterades under helgen var generellt sjukare med högre risk för akuta händelser. Därför gjordes även en analys där man uteslöt patienter som dog inom 3 dagar efter remittering. Den relativa risken att dö var då fortfarande förhöjd under helgen. Patienter som remitterats på en lördag hade 7 procent högre risk att dö medan patienter som remitterats på en söndag hade 10 procent högre risk att dö jämfört med patienter som remitterats på en onsdag.

Årligen dog cirka 11 000 fler patienter i samband med remittering som skett på en fredag, lördag, söndag eller måndag jämfört med övriga veckodagar. Patienter som redan var inlagda på sjukhus hade däremot inte ökad risk att dö under helgen.

Tidigare studier i England och USA har visat liknande resultat. Författarna påpekar dock att det inte går att visa att de extra dödsfallen som skett under helgerna hade kunnat förhindras. Däremot anser de att siffrorna i den aktuella analysen talar för att man bör utreda exakt vilka vårdtjänster som behöver förbättras under helgerna för att se till att patienter får bästa möjliga vård oavsett veckodag.