Figur 1. Kumulativ incidens och långtidsrisk för att utveckla hjärtsvikt i relation till BMI-grupp.

Autoreferat. Övervikt och fetma är ett ökande problem, och det är väl känt att det finns ett samband mellan övervikt och fetma och ett flertal sjukdomar som diabetes, cancer och hjärt–kärlsjukdom inklusive hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ovanlig i yngre åldrar (<1 procent) men ökar starkt med stigande ålder till en prevalens av ca 20 procent hos dem som är 85 och äldre [1].

Andelen som insjuknar i hjärtsvikt minskar för närvarande men med en ökande andel äldre kommer antalet i absoluta tal att öka. Detta tillsammans med en ökande andel med övervikt och fetma i befolkningen gör hjärtsvikt till ett växande problem. Vi ville dels undersöka om det fanns ett samband mellan övervikt i medelåldern och risken att utveckla hjärtsvikt under livet och dels undersöka när risken ökar i förhållande till BMI.

Totalt inkluderades 7 495 män i Göteborg födda 1915–1922 samt 1924–1925 utan känd hjärtsvikt i en befolkningsstudie. Männen var mellan 47 och 55 år gamla när de undersöktes åren 1970–1973. Alla deltagarna följdes upp i Patientregistret och Dödsorsaksregistret under 35 år eller tills de avled [2].

Var fjärde deltagare diagnostiserades med hjärtsvikt under den 35 år långa uppföljningen. Risken för att få hjärtsvikt ökade med stigande BMI. Män med BMI under 22,5 hade lägst risk för att drabbas av hjärtsvikt och användes som referensgrupp. Redan de med hög normal kroppsvikt i medelåldern (definierat som BMI 22,5–25 kg/m2) hade 19 procent (95 procents konfidensintervall [KI] 1,02–1,39) högre risk att drabbas under livet, jämfört med män med BMI under 22,5. Med BMI mellan 25 och 27,5 var riskökningen 30 procent (95 procents KI 1,11–1,52) och mellan 27,5 och 30 var den 51 procent (95 procents KI 1,28–1,79). För dem med fetma (BMI över 30) var risken 61 procent (95 procents KI 1,32–1,96) högre. Mer än hälften av alla patienter med hjärtsvikt insjuknade under de sista tio åren av uppföljningen. Risken att drabbas av hjärtsvikt var oberoende av andra riskfaktorer som ålder, tidigare ischemisk hjärtsjukdom, rökning, fysisk aktivitet och socioekonomisk status.

Sammanfattningsvis visade studien ett starkt dosberoende samband mellan övervikt i medelåldern och risk att utveckla hjärtsvikt. Resultaten talar för ett aktivt folkhälsoarbete för att förebygga övervikt och fetma i befolkningen.