Autoreferat. HPV-vaccinerade unga vuxna kvinnor deltar hittills i samma eller högre utsträckning än ovaccinerade kvinnor i vår gynekologiska cellprovskontroll. Det visas i en ny nationell studie.

Dagens HPV-vacciner ger ett mycket gott skydd mot höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen. De nuvarande vaccinerna täcker dock inte in alla HPV-typer, och om man vaccinerar sig efter sexuell debut kan man redan vara exponerad för de typer som ingår i vaccinet. Därför är det viktigt även för HPV-vaccinerade kvinnor att fortsätta gå på regelbundna cellprovskontroller.  Sedan vaccinerna introducerades har det dock funnits en farhåga att kvinnor som vaccinerat sig skulle känna sig helt skyddade mot livmoderhalscancer och därmed i mindre utsträckning delta i gynekologisk cellprovskontroll. I Folkhälsomyndighetens uppföljningsplan för HPV-vaccination i Sverige, som utförs i samarbete med Karolinska institutet, ingår därför uppföljning av HPV-vaccinerade kvinnors deltagande i cellprovskontroll.

Vi har som ett led i detta genomfört en kohortstudie som inbegrep samtliga svenska kvinnor födda åren 1977–1987 (N = 629 703) och jämfört HPV-vaccinerade kvinnors screeningdeltagande med deltagandet bland ovaccinerade kvinnor. Kvinnorna följdes under åren 2006–2013, och bland dem som vaccinerades (n = 4 897) skedde detta oftast mellan 20 och 22 års ålder. Deltagandet var generellt gott; cirka 86 procent av vaccinerade och 75 procent av ovaccinerade kvinnor hade deltagit inom tre år efter inbjudan till organiserad cellprovskontroll.

Vi fann att HPV-vaccinerade kvinnor, relativt sett, deltog efter inbjudan i nästan 30 procent högre utsträckning än ovaccinerade i första omgången cellprovskontroller under uppföljningstiden (ojusterad hazardkvot [HK] 1,31; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,27–1,35). När vi justerade för socioekonomiska faktorer var deltagandet ungefär lika i de bägge grupperna (HK 1,09; 95 procents KI 1,05–1,13). Vidare deltog HPV-vaccinerade kvinnor i högre grad i andra omgången organiserade cellprovskontroller under uppföljningstiden – även efter justering för socioekonomiska faktorer – samt var överrepresenterade bland de kvinnor som tog opportunistiska cellprov (utan föregående inbjudan). 

Det är viktigt att påpeka att denna studie var en observationsstudie och att kvinnorna inte randomiserats till vaccination eller ej. De vaccinerade vuxna kvinnorna utgör en selekterad grupp i minoritet i studiepopulationen och har till stor del fått bekosta vaccinationen själva. Därför är det viktigt att justera för socioekonomiska faktorer samt att betona att detta kan röra sig om extra hälsomedvetna kvinnor. Denna analys är alltså inte generaliserbar till flickor som HPV-vaccinerats gratis i yngre åldrar. Framtida uppföljning av deltagande i cellprovskontroll bland dessa grupper behövs därför.

Karin Sundström har mottagit anslag för andra studier kring HPV-vaccinuppföljning från MSD Sverige. Studien finansierades av Folkhälsomyndigheten och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).