Cytostatikabehandling försämrade livskvaliteten hos döende cancerpatienter med relativt god funktionsstatus. Foto: Fotolia/IBL

Kemoterapi förbättrade inte livskvaliteten hos cancerpatienter i livets slutskede. Tvärtom mådde behandlade patienter med relativt god funktionsstatus sämre än obehandlade patienter. Det visar en prospektiv kohortstudie publicerad i JAMA Oncology.

Under 2002–2008 rekryterades 661 patienter med metastaserad cancer i slutstadiet och förväntad återstående livslängd på max 6 månader från olika cancerkliniker i USA. 312 av dem följdes tills de avled och inkluderades i analysen. Drygt hälften var män, medelåldern var knappt 60 år och patienternas journaler visade att 50,6 procent (n = 158) fick cytostatikabehandling vid studiestart.

Vid studiestart skattades deltagarnas funktionsstatus enligt ECOGs (Eastern Cooperative Oncology Group) skala från 0 till 4, där 0 innebär att patienten är fullt aktiv och 4 innebär att patienten är totalt funktionshindrad.

Medianöverlevnaden var 3,8 månader. Efter patienternas död genomfördes intervjuer med deras vårdgivare för att fastställa hur livskvaliteten var under den sista veckan i livet. Livskvaliteten graderades sedan som antingen hög eller låg.

Patienternas risk att dö var inte kopplad till användningen av cytostatika, men det bör påpekas att studien inte var designad för att undersöka det sambandet. Hos patienter med god funktionsstatus (ECOG = 1) var kemoterapi kopplad till lägre livskvalitet i livets slutskede (oddskvot 0,35; 95 procents konfidensintervall 0,17–0,75). Hos patienter med måttlig till dålig funktionsstatus (ECOG = 2 eller 3) sågs ingen koppling mellan kemoterapi och livskvalitet. Justering gjordes för ett antal potentiella förväxlingsfaktorer.

I enlighet med de amerikanska riktlinjerna var patienter med god funktionsstatus mer benägna att få kemoterapi än patienter med dålig funktionsstatus. Resultaten visar dock att det var patienterna som mådde bäst från början som drabbades värst av behandlingen. Författarna menar därför att rekommendationerna att främst behandla patienter med god funktionsstatus kan ifrågasättas.

En begränsning med studien är att informationen var ofullständig avseende cytostatikados, behandlingstid och tidigare cytostatikabehandling.