I många år har SSRI-preparat använts för att behandla psykiska besvär, bland annat depression och ångest. Behandlingsformen är mycket vanlig, både i Sverige och inte minst internationellt. En ny studie baserad i svenska datakällor visar nu att det kan finnas viss koppling mellan SSRI och våldsbrott bland ungdomar mellan 15 och 24 år.

Slutsatsen drogs efter en studie på 856 493 svenskar som ordinerats SSRI-preparat. Genom Cox regressionsanalys jämförde författarna det svenska läkemedelsregistret med brottsregistret mellan 2006 och 2009. Det fanns en signifikant koppling mellan lågdosanvändning av SSRI och våldsbrott (hazardkvot 1,19; 95 procents konfidensintervall 1,08–1,32; P < 0,001; absolut risk = 1,0 procent) för kvinnor och män i åldrarna 15–24 år. Individer i samma åldersgrupp löpte också större risk för att agera våldsamt vid polisingripande, att åtalas för icke-våldsam brottslighet, att drabbas av icke-livshotande skador samt att ha en överkonsumtion av alkohol. Inga skillnader kunde visas för personer i samma åldersgrupp som använde SSRI i medel- eller högdos. Inga signifikanta skillnader hittades bland personer som var 25 år eller äldre i fråga om behandling med SSRI i relation till våldsbrott.

I analyserna justerade författarna för eventuella andra psykofarmaka. Till studiens begränsningar hör att författarna inte erhållit information om svårighetsgraden vad gäller symtombild. Valet av behandling kan ha styrts av patientens diagnos eller sjukdomsintensitet vilket i sin tur är faktorer som kan ha påverkat utfallet. Därutöver går det inte att kontrollera för följsamhet till behandlingen.

Det bör påpekas att inga slutsatser om direkta orsakssamband kan dras, men att associationen mellan SSRI-behandling, åldersgrupp och våldsbrott är intressant. Fler studier behövs för att kunna validera de resultat som hittats i denna studie.