Långvarigt, kontinuerligt intag av lågdos-ASA och långvarigt intag av övriga NSAID-preparat kan kopplas till minskad risk för kolorektal cancer. Det visar en fall–kontrollstudie publicerad i Annals of Internal Medicine.

Ett flertal epidemiologiska studier har visat att det finns ett samband mellan regelbundet intag av ASA (acetylsalicylsyra) och minskad risk för kolorektal cancer. I den aktuella studien har man undersökt kopplingen mellan kolorektal cancer och olika doser och användningsmönster av ASA och andra NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Studien utgick från populationsbaserade registerdata från Danmark och inkluderade 10 280 patienter med kolorektal cancer och 102 800 matchade kontrollpersoner. Patienterna var 30–85 år gamla vid diagnos och hade ingen tidigare cancerdiagnos, inflammatorisk tarmsjukdom eller familjär adenomatös polypos (FAP).

Forskarna undersökte deltagarnas läkemedelsvanor genom att studera förskrivna recept av lågdos-ASA (aspirin med 75, 100 eller 150 mg per tablett) och andra NSAID-preparat.

Kontinuerligt intag av lågdos-ASA under 5 års tid eller längre var kopplat till 27 procents minskad risk för kolorektal cancer (oddskvot [OR] 0,73; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,54–0,99). Användning av andra NSAID-preparat under 5 års tid eller längre med en medeldos/dag på 0,3 definierade dygnsdoser (DDD) var kopplad till 30 procents lägre risk för kolorektal cancer (OR 0,70; 95 procents KI 0,62–0,78). Lägst oddskvot observerades vid långvarigt och intensivt intag av COX-2-selektiva NSAID-preparat (OR 0,57; 95 procents KI 0,44–0,74).

För lågdos-ASA krävdes kontinuerligt intag för att sambandet skulle bli signifikant. Det var relativt få patienter som uppfyllde kriterierna för kontinuerligt intag.

En svaghet med studien är bristen på data om intag av receptfria preparat. I Danmark står dock receptbelagda preparat för cirka 85–90 procent av försäljningen av lågdos-ASA och övriga NSAID. Det finns också en möjlighet att potentiella förväxlingsfaktorer som man inte tagit med i beräkningen, såsom fysisk aktivitet och diet, kan ha påverkat resultaten.

Viktigt att nämna är också att intag av ASA är förknippat med risker för gastrointestinal blödning och att de flesta andra NSAID-preparat även är förknippade med negativa effekter på hjärta och kärl.

Mekanismen för hur NSAID-preparat förebygger cancer är okänd, men en viktig faktor verkar vara minskad prostaglandinproduktion via hämning av COX-enzymer.