CC16-nivåer i blod och bronkoalveolärt lavage har i tidigare studier visats vara lägre hos patienter med KOL, men detta är första gången som nivåer av CC16 hos friska individer har kopplats till nyinsjuknande i KOL och accelererad lungfunktionsnedsättning. Illustration: Colourbox

Autoreferat. Tidigt i livet grundläggs förutsättningarna för hur vår lungfunktion kommer att bli under barndomen och även senare i vuxen ålder. Ärftliga och miljörelaterade faktorer som rökning påverkar lungfunktionen, men man har hittills inte kunnat identifiera någon biomarkör som kan predicera vilka individer som löper störst risk för lungfunktionsnedsättning och utveckling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

I en studie publicerad i Lancet Respiratory Medicine rapporterar vi tillsammans med kollegor från USA, England och Schweiz att låga blodnivåer av en »nygammal« biomarkör, CC16 (secretoglobin 1A member; SCGB1A1), har koppling till dålig lungfunktionsutveckling hos barn och risk att utveckla KOL hos vuxna. I studien ingår tre populationsbaserade kohorter av vuxna (totalt 1 600 individer) som följts mellan 8 och 14 år, samt tre födelsekohorter (totalt 1 150 barn), inklusive BAMSE-studien från Stockholm, med uppföljning upp till 16 års ålder. CC16-nivåer mättes i blodet på samtliga vuxna vid studiestart och på samtliga barn vid 4–6 års ålder. För 1 SD lägre nivå av CC16 vid ursprungsmätningen sågs en ökning av åldersrelaterad lungfunktionsnedsättning hos vuxna med 3,3 ml (95 procents konfidensintervall [KI] –4,8 till –1,8) per år i genomsnitt. Individerna med lägst nivåer av CC16 (lägsta tertilen) hade 81 procent ökad risk att utveckla KOL, definierat som FEV1/FVC <70 procent och FEV1<80 procent av förväntat värde (dvs stadium 2), över tid jämfört med individerna med högst nivåer (hazardkvot [HR] 1,81; 95 procents KI 1,06–3,09). I födelsekohorterna sågs 69 ml, motsvarande 2–3 procent sämre tillväxt av FEV1 upp till 16 års ålder när man jämförde barnen med lägst och de med högst nivåer (P=0,0001). Samtliga analyser var justerade för kända förväxlingsfaktorer som ålder, kön och rökning/exponering för tobaksrök.

CC16-nivåer i blod och bronkoalveolärt lavage har i tidigare studier visats vara lägre hos patienter med KOL, men detta är första gången som nivåer av CC16 hos friska individer har kopplats till nyinsjuknande i KOL och accelererad lungfunktionsnedsättning. Resultaten från födelsekohorterna visar också att CC16 påverkar utvecklingen av lungfunktionen, vilket talar för gemensamma mekanismer hos både barn och vuxna, och studien bidrar med ny kunskap om hur sjukdomar i luftvägarna utvecklas från barndom till vuxen ålder. CC16 produceras mestadels lokalt (av »club«-celler) i de nedre luftvägarna men kan enkelt mätas i blodet. Proteinet har rapporterats ha antiinflammatoriska egenskaper, och nu pågår aktiv forskning för att kartlägga vilka faktorer (t ex genetik, miljö och sjukdomsprocesser) som påverkar nivåerna av CC16 och för att undersöka nya möjligheter till prevention och behandling av KOL.