De långa fleromättade omega-3-fettsyrorna DHA och EPA är populära kosttillskott. Foto: Colourbox

Äldre personer som fick tillskott av omega-3 under fem års tid hade inte bättre kognitiv funktion än kontrollpersonerna. Det visar resultaten från en klinisk prövning som presenteras i JAMA.

Resultaten kommer från en delstudie där man testat effekten av tillskott med omega-3-fettsyror och karotenoider för att förebygga försämrad kognitiv förmåga hos personer med åldersrelaterad makuladegeneration.

3 501 manliga och kvinnliga patienter med makuladegeneration och en medelålder på 73 år randomiserades till att få dagliga tillskott med omega-3-fettsyrorna DHA (350 mg) och EPA (650 mg), karotenoiderna lutein (10 mg) och zeaxantin (2 mg), både och, eller placebo. Deltagarna genomförde kognitiva test via telefon vid studiestart och vartannat år.

Generellt försämrades deltagarnas kognitiva funktion under studiens gång. Efter en medianuppföljning på fem år observerades inga signifikanta skillnader i kognitiv funktion mellan de olika grupperna. Justering gjordes för bland annat ålder, kön, etnicitet, hypertoni, depression och utbildningsnivå.

Den årliga förändringen i kognitiv funktion var -0,19 poäng (99 procents konfidensintervall [KI] -0,25 till -0,13) för personer som fick omega-3-tillskott jämfört med -0,18 poäng (99 procents KI -0,24 till -0,12) för personer som inte fick omega-3. Motsvarande siffror för lutein/zeaxantin var -0,18 (99 procents KI -0,24 till -0,11) jämfört med -0,19 (99 procents KI -0,25 till -0,13).

En begränsning med studien är att populationen endast bestod av personer med åldersrelaterad makuladegeneration, en neurodegenerativ sjukdom med till stora delar okänd patogenes. Det är dessutom möjligt att det krävs mer än ett femårigt intag av kosttillskott för att förebygga försämrad kognitiv förmåga och att interventionen startade alltför sent i åldrandeprocessen.

Ett flertal tidigare observationsstudier har påvisat starka samband mellan intag av omega-3 i kosten och minskad risk för demens, medan randomiserade kliniska prövningar misslyckats med att påvisa ett samband. Författarna resonerar kring att det är möjligt att omega-3-intag via kosten, snarare än via tillskott, kan ha en effekt.