Avhandling. Våld är ett internationellt och nationellt uppmärksammat folkhälsoproblem. Ungdomar och unga vuxna är den grupp som är mest utsatta för våld. Tidigare studier har visat starkt samband mellan våldsutsatthet och ohälsa.

I en ny avhandling undersöktes förekomst av emotionellt, fysiskt och sexuellt våld bland unga och individuella riskfaktorer för våldsutsatthet. Vidare var syftet att studera samband mellan utsatthet specifikt för flera olika typer av våld och självrapporterad mental och sexuell ohälsa samt sexuellt riskbeteende. Ytterligare ett syfte var att studera skillnader mellan unga kvinnor och män. Arbetet utgår från två olika material: dels unga kvinnor och män som under 2007 sökt vid nio olika ungdomsmottagningar, dels ungdomar vid samtliga gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige (2007). Ungdomarna fyllde i enkäter inkluderande frågeinstrument om våldsutsatthet (NorAQ), sociodemografi, alkohol, rökning, drogbruk samt sexuellt riskbeteende och sexuell och mental ohälsa. I gymnasieskolan deltog 1 658 flickor och 1 589 pojkar, 15 år och äldre. Totalt 2 250 unga kvinnor och 920 unga män, 15–23 år, svarade på enkäten på ungdomsmottagningarna.

Fler unga kvinnor än män angav att de blivit utsatta för emotionellt våld senaste året (33 respektive 18 procent). Fler kvinnor angav också att de blivit utsatta för sexuellt våld (14 respektive 4 procent).  De unga männen uppgav i större utsträckning än kvinnorna att de blivit utsatta för fysiskt våld (27 respektive 18 procent). Bland unga män förekom fysiskt våld ofta som ensam våldsexponering, medan fysiskt våld förekom i hög grad samtidigt med emotionellt och sexuellt våld hos de unga kvinnorna. För både unga kvinnor och män förekom sexuellt våld ofta samtidigt med emotionellt och fysiskt våld.

En genomgående riskfaktor för våld senaste året var utsatthet för våld före 15 års ålder. Starka samband fanns mellan att någon gång ha varit utsatt för två eller tre typer av våld och mental ohälsa, som självmordstankar, självskadebeteende och nedsatt psykiskt välbefinnande, hos både kvinnliga och manliga gymnasieelever. Bland de sexuellt erfarna fanns ett samband mellan att någon gång ha varit utsatt för två eller tre typer av våld och sexuell ohälsa/sexuellt riskbeteende, som erfarenhet av graviditet, låg ålder vid sexdebut, flera sexpartner senaste året och för de unga kvinnorna också behandling för klamydiainfektion.

Vetskap om den höga förekomsten av våldsutsatthet hos unga och våldets samband med ungdomars ohälsa är viktig kunskap för personal som möter unga både i skolan och på ungdomsmottagningar. Att fråga om erfarenheter om våld bör ingå i mötet med unga som söker till ungdomsmottagningar. Särskilt utsatthet för flera typer av våld bör uppmärksammas. Genom att ställa frågor om våld kan man erbjuda utsatta ungdomar en möjlighet att synliggöra och bearbeta sina erfarenheter.