Barn vars mödrar haft lätt brist på tyreoideahormon under tidig graviditet hade fler symtom på ADHD än andra barn. Det visar en studie som publicerats i JAMA Pediatrics.

En tillfällig och lätt brist på fritt tyroxin (utan förhöjt TSH) är relativt vanligt förekommande hos gravida kvinnor som annars har en normalt fungerande sköldkörtel.

I den aktuella studien har forskarna följt 3 873 barn och deras mödrar från en populationsbaserad födelsekohort i Nederländerna. Mödrarnas nivåer av tyroxin, TSH och TPO-antikroppar (antikroppar mot tyreoperoxidas) mättes i genomsnitt 13,6 veckor in i graviditeten (tidsspann 6,6–17,9 veckor).

Vid 8 års ålder (7,5–10,5 år) bestämdes barnens grad av ADHD-symtom. Mödrarna fyllde då i formuläret CPRS-R:S (Conners’ Parent Rating Scale-Revised Short Form) som ger högre poäng ju fler symtom på ADHD barnet bedöms ha.

127 av kvinnorna (3,4 procent) hade under den tidiga graviditeten låga nivåer av fritt tyroxin utan förhöjt TSH, och 183 kvinnor (5,0 procent) hade förhöjda nivåer av TPO-antikroppar. Efter justering för ett stort antal potentiella förväxlingsfaktorer hade barnen till dessa kvinnor i snitt 7 procent högre poäng i ADHD-testet än kontrollgruppen (95 procents konfidensintervall [KI] 3–15 procent). Resultatet förblev nästan detsamma när kvinnor med förhöjda nivåer av TPO-antikroppar uteslöts (8 procent högre poäng; 95 procents KI 1–16 procent). Däremot sågs ingen koppling mellan subklinisk hypotyreos (fritt tyroxin inom normalvärden, men lätt förhöjt TSH) under graviditeten och ADHD hos barnet.

Resultaten tyder på att exponering för otillräckliga tyroxinnivåer under fosterstadiet kan påverka den neurologiska utvecklingen och på så vis öka risken för att barnet diagnostiseras med ADHD.

Några begränsningar med studien var avsaknad av klinisk ADHD-diagnos, bristande information om ADHD-relaterad medicinering samt att nivåerna av tyreoideahormoner hos modern endast mättes vid ett tillfälle.