Anopheles stephensi. Medicinen artefenomel är enligt studien effektiv och förmår snabbt utplåna parasitemi vid malariainfektion. Foto: Fotolia/IBL

Den nyutvecklade malariamedicinen artefenomel sänker effektivt parasitnivåerna i blodet och har en god säkerhetsprofil, enligt en studie från Thailand nyligen publicerad i Lancet Infectious Diseases.

Malariainfektioner dödar mer än en halv miljon människor varje år, och resistens mot befintliga mediciner ökar. Effekt, säkerhet och farmakokinetik hos den nya antimalariamedicinen artefenomel har undersökts i en nyligen publicerad fas 2-studie.

I studien inkluderades 82 vuxna patienter med okomplicerad infektion med P falciparum eller P vivax malaria. Studiedeltagarna fick en av fyra olika dosstyrkor av artefenomel (200 mg, 400 mg, 800 mg eller 1 200 mg). Studiens primära utfallsmått var hastigheten av parasitreduktion i blodet. Definitiv malariabehandling i form av etablerade preparat gavs till studiedeltagarna efter 36 timmar.

Alla undersökta dosstyrkor gav liknande resultat, med 98,0–99,6 procents parasitreduktion efter 36 timmar. Högsta plasmakoncentration av läkemedlet uppnåddes efter 4 timmar  och uppskattad halveringstid i blodet var 46–62 timmar. Inte iu någon av behandlingsgrupperna kunde parasiter detekteras i blodutstryk 30–36 timmar (P falciparum) respektive 18–24 timmar (P vivax) efter administrerad dos.

Inga allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades. De biverkningar som rapporterades var oftast lindriga och övergående, och var vanligast bland dem som erhöll störst dos.

Artefenomel är enligt denna studie effektivt och förmår snabbt utplåna parasitemi vid malariainfektion. På grund av läkemedlets relativt långa halveringstid kan eventuellt en en-dosbehandling vara tillräcklig, vilket skulle innebära stora fördelar i form av bättre följsamhet till behandling och kostnader. Flera frågetecken kring denna medicin kvarstår dock. Kliniska prövningar där artefenomel kombineras med andra malarialäkemedel planeras.