Dengueviruset sprids via myggor. Foto: Colourbox

Den längst framskridna vaccinkandidaten mot denguevirus minskade barns och ungdomars risk att insjukna, men tenderade att öka risken för sjukhusinläggning hos små barn som infekteras. Det visar en interimsanalys av tre pågående kliniska prövningar som presenteras i New England Journal of Medicine.

Dengueviruset har stor spridning i tropikerna och kan orsaka allvarlig sjukdom hos framför allt barn. Det rekombinanta denguevaccinet CYD-TDV, som sakta men säkert börjar närma sig marknadsgodkännande, innehåller levande och försvagade delar av alla fyra serotyper av viruset som orsakar sjukdom.

De aktuella resultaten bygger på data från drygt 35 000 vaccinerade barn och ungdomar mellan 2 och 16 års ålder i två fas III-studier och en fas IIb-studie i Asien–Stillahavsregionen, Latinamerika och Thailand. Vaccinet administrerades i tre omgångar med påfyllnadsdoser efter 6 och 12 månader.

Sammanvägda data visar att vaccinets effektivitet för att förhindra symtomatisk dengue upp till 25 månader efter första dosen var 60,3 procent (95 procents konfidensintervall [KI] 55,7–64,5) för alla deltagare, 65,6 procent (95 procents KI 60,7–69,9) för 9–16-åringar och 44,6 procent (95 procents KI 31,6–55,0) för barn under 9 års ålder.

Den relativa risken för sjukhusinläggning på grund av dengue tre år efter vaccination var 0,84 (95 procents KI 0,56–1,24) för alla vaccinerade deltagare, 0,50 (95 procents KI 0,29–0,86) för vaccinerade 9–16-åringar och 1,58 (95 procents KI 0,83–3,02) för vaccinerade barn under 9 års ålder. Risken för sjukhusinläggning var alltså signifikant lägre hos vaccinerade barn och ungdomar över 9 års ålder, medan den av okänd anledning tenderade att vara högre hos vaccinerade 2–8-åringar än hos ovaccinerade.

Skillnaderna i effektivitet och säkerhet i olika åldersgrupper kan bero på att fler yngre barn aldrig tidigare exponerats för någon av serotyperna av dengueviruset, spekulerar författarna. De konstaterar också att längre uppföljningar kommer att krävas för att få en bättre bild av vaccinets säkerhetsprofil hos yngre barn.

De pågående studierna finansieras av vaccinbolaget Sanofi Pasteur, som utvecklat CYD-TDV.