Klinikerns utmaning är att identifiera patienter med sepsissymtom innan multiorgansvikten inträder. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. Patogenesen vid sepsis är komplex, men fundamentalt är att obehandlad sepsis kan ge ett generellt plasmaläckage. Det resulterar i hypoxi, metabol acidos och organdysfunktion – det vi kallar svår sepsis med multiorgansvikt. Mortaliteten ökar drastiskt för varje timme som tillståndet förblir obehandlat.

Var fjärde patient som inkommer till en akutmottagning med sepsissymtom kan komma att insjukna i svår sepsis inom 72 timmar. Klinikerns utmaning är att identifiera dessa patienter innan multiorgansvikten inträder, för att i rätt tid påbörja behandling med vätska och antibiotika. 

Heparinbindande protein (HBP) är ett kroppseget protein som bland annat har egenskapen att inducera kapillärt plasmaläckage. HBP finns i våra granulocyter och frisätts exempelvis vid en infektion.

I en tidigare singelcenterstudie av sepsispatienter i Lund kunde vi visa att HBP-koncentrationen i plasma är förhöjd upp till 12 timmar innan de första kliniska eller laboratoriemässiga symtomen på organdysfunktion visar sig. Den aktuella studien, som är en prospektiv, internationell multicenterstudie av patienter på sju olika akutmottagningar i Sverige, USA och Kanada, utfördes för att verifiera resultaten från Lund.

Vid ankomst till akutmottagning inkluderades patienter med misstänkt sepsis. Vitala parametrar och tecken på organdysfunktion övervakades regelbundet under tre dygn. Blodprov för biomarkörer togs vid ankomst samt efter 12–24 timmar, och vi jämförde HBP med CRP, leukocyter, prokalcitonin och laktat. Totalt utvärderades 806 patienter.

HBP i plasma korrelerade bättre till svår sepsis med organdysfunktion eller septisk chock än någon av de övriga biomarkörerna. Bland de 487 patienter som hade okomplicerad sepsis vid ankomst till akutmottagningen utvecklade 141 patienter (29 procent) svår sepsis under de första 72 timmarna. Hos 110 av dessa 141 (78 procent) påvisades förhöjt HBP-värde 10,5 timmar (median) före kliniskt påvisbar organsvikt. HBP var överlägset i att förutspå organdysfunktion (ROC-kurva, AUC för HBP: 0,80). Våra resultat har även bekräftats i en oberoende kanadensisk kohort med 104 patienter (AUC för HBP: 0,89). 

Förloppet vid svår sepsis kan gå mycket snabbt från de första ospecifika symtomen med lätt ökning av puls och andningsfrekvens till svårbehandlad chock med sviktande organ. HBP-effekten på kapillärerna är troligen en av de viktigaste mekanismerna bakom det vaskulära läckaget. Det är därför rimligt att förhöjda HBP-nivåer i plasma kan påvisas redan före fulminant multiorgansvikt, eftersom HBP (till skillnad från andra biomarkörer) finns prefabricerade i granulocyter vid infektionshärden.

Våra resultat tyder på att en patient med misstänkt sepsis och ett förhöjt HBP-värde, men ännu inga tecken till organdysfunktion, bör bli föremål för mycket tidigt insatt behandling med intravenös vätska och antibiotika samt aktiv övervakning. Normalt HBP talar däremot för ett mera okomplicerat förlopp.

Vår aktuella metod bygger på ELISA-teknik, men ett kommersiellt snabbtest kommer att finnas tillgängligt 2016.

Jäv: Bertil Christensson har delägarskap i patent på HBPassay med Hansa Medical.