Hysteroskopisk sterilisering med så kallad Essure-metodik var inte associerad med ökad risk för ofrivillig graviditet jämfört med laparoskopisk sterilisering. Däremot medförde hysteroskopisk sterilisering en 10-faldigt ökad risk för reoperation. Det visar en amerikansk populationsbaserad kohortstudie presenterad i BMJ.

Studien omfattade 52 326 kvinnor som mellan 2005 och 2013 genomfört en laparoskopisk (n=44 278) eller hysteroskopisk (n=8 048) sterilisering. Deltagarna delades in i ålderskategorierna <30, 30–39 samt ≥40 år. Majoriteten av kvinnorna som genomgick sterilisering var mellan 30 och 39 år (55,2 procent).  Huvudsakligen utvärderades risken för reoperation, definierad som ytterligare en sterilisering. Andra resultat som studerades var bland annat ofrivillig graviditet, bruk av generell anestesi och operationstid. Tidigare bäckeninflammation och tidigare ingrepp i buken noterades eftersom det anses göra patienter mindre lämpliga för att genomgå laparoskopi och på så vis kan utgöra en förväxlingsfaktor.

Förekomsten av ofrivillig graviditet var lika efter hysteroskopisk och laparoskopisk sterilisering (1,2 procent jämfört med 1,1 procent, P=0,66). Däremot var risken för reoperation inom det första året högre hos kvinnorna som gjort en hysteroskopisk sterilisering (2,4 procent jämfört med 0,2 procent, P<0,01). Hysteroskopisk sterilisering var associerad med en kortare operationstid (median 36 minuter jämfört med 52 minuter, P<0,01) samt mindre frekvent användning av generell anestesi (50,6 procent jämfört med 75,8 procent, P<0,01). 

Låg ålder (<30 år) vid operation var associerad med högre risk för ofrivillig graviditet (oddskvot [OR] 1,62; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,13–2,33) men inte reoperation efter sterilisering (OR 1,06; 95 procents KI 0,70–1,59) jämfört med kvinnor ≥40 år. Patienter med tidigare bäckeninflammation led högre risk för ofrivillig graviditet (OR 3,72; 95 procents KI 3,00–4,59) samt reoperation (OR 1,67; 95 procents KI 1,16–2,41).

En styrka med studien är ett stort antal deltagare. Svagheter är bland annat att forskarna inte hade möjlighet att identifiera kvinnor som led av komplikationer av endera operationen men inte opererades ånyo, eller då reoperation inte klassificerades som ytterligare sterilisering.