Autoreferat. Förekomsten av statinorsakade muskelbiverkningar i svensk öppenvård har nyligen undersökts i en prospektiv, observationell studie (Skilving et al, opubl data). Patienterna som påbörjade statinbehandling följdes upp avseende muskelbiverkningar med frågeformulär och intervjuer under ett års tid.

Här refereras en delstudie med 127 patienter varav 16 utvecklade muskelbesvär som bedömdes vara statinutlösta. Tidigare observationella studier har visat koppling mellan låga nivåer av 25-hydroxivitamin D (25(OH)D) och statinmyopati. Vidare finns beskrivningar av att behandling med vitamin D skyddat mot muskelbiverkningar, men randomiserade, placebokontrollerade studier saknas.

I denna studie undersöktes om låga 25(OH)D-nivåer (<50 nmol/l) är associerade med ökad risk för statinorsakade muskelbiverkningar. Sambandet mellan serumkoncentration av 25(OH)D före insättning och risk för att utveckla muskelbiverkningar under behandling med statin undersöktes.  Genotypning av vitamin D-receptorn (VDR) utfördes också.

Patienterna som hade 25(OH)D-nivåer <50 nmol/l före påbörjad statinbehandling hade 4 gånger ökad risk att få muskelbesvär under behandling (relativ risk [RR] 4,2; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,7–10,2; P<0,01). Dessutom hade individer som var homozygota för den specifika VDR-varianten som innebär minskat uttryck av VDR och därmed en form av vitamin D-resistens också mer än 4 gånger ökad risk för muskelbiverkningar (RR 4,37; 95 procents KI 1,9–10,1, P<0,01) oberoende av 25(OH)D-nivåer.

Resultaten antyder att 25(OH)D-nivåer <50 nmol/l före påbörjad statinbehandling skulle kunna vara en markör för ökad risk för muskelbiverkningar. Fynden behöver dock konfirmeras i större studier innan kliniska slutsatser kan dras.