Autoreferat. Fetmakirurgi (Roux-en-Y gastric bypass, RYGB) medförde en mer än halverad risk för hjärt- och kärlsjukdom och dödlighet för patienter med typ 2-diabetes. Det visar en rikstäckande studie nyligen publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology [1].

Prospektiva studier och metaanalyser har tidigare visat att fetmakirurgi hos patienter med typ 2-diabetes förbättrar glykemisk kontroll och minskar kardiovaskulära riskfaktorer, men effekten på mortalitet har inte dokumenterats. SOS-studien påvisade en sådan effekt men huvudsakligen hos patienter utan diabetes [2]. 

Den aktuella studien från Nationella diabetesregistret omfattade 6 132 individer med fetma och diabetes som opererades med RYGB mellan 2007 och 2014 och som rapporterats i  Scandinavian obesity surgery registry (SOReg). Dessa jämfördes med en lika stor kontrollgrupp av individer som inte opererats efter matchning för kön, ålder och BMI. Deltagarna följdes under i genomsnitt 3,5 år. RYGB resulterade i en kraftfull minskning av BMI (11 SD, 4,0 kg/m2) och HbA1c (16 SD, 17 mmol/mol), liksom förbättring av blodtryck och blodfetter efter ett år. I gruppen sågs minskad förskrivning av glukossänkande läkemedel, men en ökning av användningen av blodtrycks- och lipidsänkande behandling.

Det sågs en minskning av risken för död med 58 procent (hazardkvot [HR] 0,42; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,30–0,57) bland de opererade jämfört med kontrollgruppen. Risken för fatal eller icke-fatal hjärtinfarkt var 49 procent lägre (HR 0,51; 95 procents KI 0,29–0,91) och för kardiovaskulär död 59 procent lägre (HR 0,41, 95 procents KI 0,19-0,90) efter RYGB. Den absoluta risken för död under 5 år var 1,8 procent (95 procents KI 1,5–2,2) i den opererade gruppen och 5,8 procent (95 procents KI 5,0–6,8) i kontrollgruppen. NNT (number needed to treat) var 76,6 beräknat på en »medelpatient« som följdes under 5 år. Det fanns tydliga samband mellan viktminskning samt diabetesremission och den minskade risken för död.

Den viktigaste styrkan med studien var att cirka 95 procent av alla patienter med fetma och diabetes som fetmaopererats i Sverige från 2007 ingick. En begränsning var de olikheter i patientkaraktäristika som förelåg, som dock kompenserades genom den statistiska metodiken, inklusive matchning och Cox-regressioner.

Studien stärker teorin att RYGB är en effektiv viktminskande behandling som även minskar risken för allvarlig hjärt- och kärlsjukdom och död för patienter med fetma och typ 2-diabetes, med den indikation som gäller i Sverige i dag (BMI ≥ 35 kg/m2). Resultaten kan möjligen förklaras av viktminskningen och förändringar i fysiologi och metabolism, men också optimerad vård och behandling, förändrad livsstil eller dessa faktorer i kombination.