Förekomsten av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom var högre hos barn och unga vuxna med fetma jämfört med övervikt. Dessutom var ökad grad av fetma relaterat till större avvikelse bland riskfaktorerna. Det visar en ny studie som presenteras i New England Journal of Medicine. 

Tvärsnittsstudien omfattade 8 579 personer mellan 3 och 19 år (13,3 procent 3–5 år, 36,8 procent  6–11 år samt 50 procent 12–19 år) med ett BMI i den 85:e percentilen eller högre. Baserat på vikt delades deltagarna in i fyra viktkategorier: överviktig (>85:e samt <95:e percentilen), fetma klass I (≥95:e percentilen till 120 procent av 95:e percentilen), fetma klass II (≥120 procent till 140 procent av 95:e percentilen eller BMI ≥35) samt fetma klass III (≥140 procent av 95:e percentilen eller BMI ≥40). De riskfaktorer som utvärderades var totalkolesterol, kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, blodtryck, HbA1c samt fasteglukos.

Svårare fetma var associerad med ett högre medelvärde för flera riskfaktorer. För HDL var sambandet omvänt, med i medel lägre värde hos individer med högre BMI. Bland 12- till 19-åringar ökade prevalensen av samtliga riskfaktorer, bortsett från LDL, med viktkategori. Hos barn 6 till 11 år gamla ökade de flesta riskfaktorer med viktkategori. 

Prevalensen av högt systoliskt blodtryck, höga triglycerider samt högt HbA1c var högre hos individer med fetma klass III än i de lägre viktkategorierna. Sambandet var starkare för män än för kvinnor. Denna skillnad kan bero på att riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom utvecklas tidigare hos män, eller på att definitionen av fetma inte ger likvärdig riskbedömning hos män och kvinnor. 

Justering för ålder, kön samt etnicitet visade att svårare fetma ökade risken för lågt HDL, högt systoliskt och diastoliskt blodtryck, höga triglycerider samt högt HbA1c. Författarna anser att det är en fördel att kvantifiera övervikt, eftersom prevalensen och graden av avvikelse i riskfaktorer skiljer sig mellan de olika viktkategorierna.

Svagheter med studien är bland annat att studiedesignen gör det omöjligt att fastställa något orsakssamband mellan fetma och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom var vissa åldersgrupper, till exempel barn mellan 3 och 5 år, jämförelsevis små.