I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som visar att individer med schizofreni löper i storleksordningen fördubblad risk att drabbas av demens, även efter att man justerat för riskfaktorer för demens som diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Undersökningen är populationsbaserad och har gjorts i Danmark.

Bland de drygt 2,8 miljoner människor över 50 års ålder som ingått hade 20 683 en schizofrenidiagnos vid tidpunkten då deltagarna började följas, vilket innebär en prevalens på 0,7 procent – det vill säga helt i linje med de prevalenssiffror för schizofreni som brukar anges. Under de 18 år deltagarna har följts har 136 012 individer diagnostiserats med demens. Av dessa hade 944 en schizofrenidiagnos. Det innebär att demensrisken är mer än fördubblad hos schizofrena (riskkvot [RR] 2,13; 95 procents konfidensintervall [KI] 2,00–2,27). Siffrorna står sig när man justerar för hjärt–kärlsjukdom och diabetes men när författarna justerat för missbruk minskar kopplingen till en 70-procentig riskökning (RR 1,71; 95 procents KI 1,60–1,82).

Ser man enbart på individer under 65 års ålder löpte schizofrena en fyrfaldigt ökad risk för demens, vilket innebär att schizofreni leder till en särskilt ökad risk att drabbas av demens tidigt i livet. Vad sambandet beror på återstår att se, konstaterar författarna som efterfrågar mer forskning inom området. Viktigt att notera är att de allra flesta schizofrena inte drabbas av demens; man ska således inte se demens som en oundviklig följd av schizofreni.

Ett grundläggande problem med studien är att kognitiv påverkan är ett kriterium för att kunna sätta en schizofrenidiagnos, så det kan bidra till läkare ibland har svårt att separera hur stor komponent av den kognitiva nedsättningen som beror på demens och hur stor som beror på schizofreni. Schizofreni omfattar sannolikt många olika tillstånd som lätt »klumpas ihop« till en och samma diagnos. Dessa olika underliggande tillstånd – som vi sätter samma diagnos på – kan vart och ett för sig innebära att risken för demens ökar olika.

I en kommentar till artikeln konstateras att framtida forskning förhoppningsvis kommer att göra oss bättre på att identifiera subgrupper bland schizofrena som löper ökad demensrisk så att särskilda insatser kan göras för dessa. Värt att notera är att författarna inte kunna justera för faktorer som utbildningsnivå, rökning, BMI eller fysisk aktivitet i den aktuella studien.