Isoton koksaltlösning tycks enligt studien inte öka risken för njursvikt eller ge ökad dödlighet. Foto: Fotolia

Isoton koksaltlösning är den mest klassiska infusionsvätskan, men avviker dock från kroppens innehåll av elektrolyter och ger därför upphov till metabol acidos samt renal vasokonstriktion. Dessa problem undviks om man i stället använder buffrade Ringer-lösningar eller Plasma-Lyte, som är en ny vätska med optimerad komposition. Fördelarna med buffrade elektrolytlösningar har också påvisats i ett stort antal mindre experimentella och kliniska studier samt i ett par stora retrospektiva studier. Isotont koksalt är dock fortfarande den mest använda vätskan internationellt, troligtvis för att den uppfattas som »renast«.

Den första större prospektiva studien som jämför isotont koksalt med Plasma-Lyte har nyligen publicerats i JAMA. Dessa vätskor gavs omväxlande i fyra perioder om sju veckor på fyra intensivvårdsavdelningar i Nya Zeeland. Totalt inkluderades 2 278 patienter. Studien fokuserade på njurskador samt mortalitet. Inom 90 dagar uppkom akut njurskada (bedömt efter RIFLE-kriterierna) hos 9,2 procent av patienterna som erhållit isotont koksalt jämfört med 9,6 procent hos dem som fått Plasma-Lyte. Dialys i någon form gavs till 3,4 procent respektive 3,3 procent av patienterna. Mortaliteten på sjukhus var 8,6 procent och 7,6 procent för dem som fått isotont koksalt respektive Plasma-Lyte. Siffrorna var således snudd på identiska.

Prövningen är den första i sitt slag, men möjligheter att fånga upp problem förknippade med endera vätskan får ändå betraktas som ganska små. Endast cirka två liter av studievätskan gavs under första vårddygnet, vilket är en blygsam volym. Dessutom tycks de flesta patienterna ha inkluderats direkt efter elektiv kirurgi, vilket betyder att betydande mängder vätska av okänd art sannolikt getts nära inpå studiestart.

Det hade varit intressant att se utfallet om studievätskan givits under flera dagar och i större volym. Än så länge får vi nöja oss med slutsatsen att två liter isotont koksalt inte tycks öka risken för njursvikt eller ge ökad dödlighet. Resultatet är förstås en lättnad för alla som – trots rapporter om biverkningar – fortsatt att ge isoton koksaltlösning i sitt dagliga arbete.

Artikeln är en del i en mer omfattande jämförelse mellan dessa två vätskor. En annan studie omfattar kirurgi och är planerad att publiceras våren 2016.