Sedan 1970-talet har mortaliteten i kolorektal cancer minskat i Väst- och Nordeuropa, medan den har ökat i många länder i Öst-, Syd- och Centraleuropa. I analysen, som presenteras i BMJ, observerades också stora skillnader mellan män och kvinnor.

Forskarna har analyserat data från WHO avseende mortaliteten i kolorektal cancer i 34 europeiska länder mellan 1970 och 2011. Särskilt fokus låg på utvecklingen mellan 1989 och 2011 eftersom de flesta större förändringar i screening och behandling infördes efter 1988.

Stora skillnader observerades både mellan män och kvinnor och mellan regioner, även mellan länder med liknande ekonomi. Som exempel minskade dödligheten i kolorektal cancer i Nederländerna 1989–2011 med 11,6 procent för män och 16,7 procent för kvinnor, medan dödligheten sjönk med över 30 procent i Storbritannien, Tyskland och Österrike för båda könen, trots att de fyra länderna hade jämförbara mortalitetssiffror 1989–91. Även Sverige har haft en mer blygsam reduktion i dödlighet med 14,9 procent för män och 13,4 procent för kvinnor. Den genomsnittliga mortaliteten var dock relativt låg i Sverige redan 1989–91.

Skillnaderna blev ännu tydligare när Väst- och Nordeuropa jämfördes med Öst-, Syd- och Centraleuropa, där dödligheten i många länder ökade under perioden 1989–2011. För europeiska män varierade siffrorna från 44,1 procents minskning i Österrike till 102 procents ökning i Rumänien. Den genomsnittliga mortaliteten i kolorektal cancer var för europeiska män oförändrad under perioden med 27,3 dödsfall per 100 000 invånare.

För kvinnor varierade siffrorna från 50,4 procents minskning i Österrike till 56,1 procents ökning i Makedonien. Den genomsnittliga mortaliteten i kolorektal cancer sjönk för europeiska kvinnor mellan 1989 och 2011 från 18,1 till 15,3 dödsfall per 100 000 invånare.

Som en jämförelse sjönk mortaliteten i kolorektal cancer i USA med 39,8 procent för män och 38,8 procent för kvinnor under samma period.

Skillnaderna i mortalitet kan förklaras av en rad faktorer, såsom demografiska karakteristika, livsstilsfaktorer, sjukdomsmedvetenhet, benägenhet att söka vård, screeningvanor och tillgång till effektiv behandling. De länder som enligt analysen hade störst reduktion i mortalitet i kolorektal cancer karakteriseras av bättre tillgång till screening, särskilt endoskopisk undersökning, och specialistvård.

Ett flertal tidigare studier har påvisat samband mellan övervikt, fysisk inaktivitet och diabetes och svåra fall av kolorektal cancer. Prevalensen av dessa riskfaktorer varierar stort mellan olika europeiska länder.

Författarna påpekar att resultaten bör tolkas med försiktighet eftersom kvaliteten på mortalitetsdata kan skilja sig åt mellan olika länder.