Autoreferat. Det finns en koppling mellan typ 1-diabetes och fatigue, enligt en studie som publicerats i Journal of Clinical and Translational Endocrinology i september 2015.

Det är tidigare känt att typ 2-diabetes är associerad med abnormal trötthet, så kallad fatigue. I en enkätstudie underökte vi förekomsten av fatigue hos 435 vuxna med typ 1-diabetes i Luleå och Boden samt i en kontrollgrupp bestående av 2 500 personer (rekryterade ur underlaget till MONICA-studien från 2014). Som underlag användes formuläret MFI-20, som mäter fem dimensioner av fatigue. Svarsfrekvensen var 62 procent i båda grupperna.

Personerna med typ 1-diabetes uppvisade mer fatigue i samtliga dimensioner än kontrollgruppen. För dimensionen »general fatigue« var skillnaden i genomsnitt 1,4 enheter på en 16-gradig skala ( 95 procents konfidensintervall 0,9–1,9). Sambandet kvarstod efter att resultaten justerats för ålder, kön samt för rökning, hjärt–kärlsjukdom och stroke (som också är associerade med fatigue).

Vidare uppvisade kvinnor med typ 1-diabetes sedan mer än 30 år, men utan allvarliga komplikationer, mer fatigue än kvinnor i kontrollgruppen. Sambandet sågs inte bland män i samma segment. Sambandet bör dock tolkas med viss försiktighet med tanke på ett litet underlag (n = 16).

Resultaten pekar på att det finns ett samband mellan typ 1-diabetes och fatigue, vilket delvis kan förklaras av samsjuklighet. Det är dock möjligt att typ 1-diabetes med lång duration i sig är associerad med fatigue, men mer forskning behövs för att klarlägga såväl samband som orsak och verkan.