Figur 1. Relativ födelsevikt och kumulativ dödsrisk upp till 30 års ålder, bland individer födda åren 1979–1994 och 1995–2011.

Autoreferat. Individer med låg födelsevikt i förhållande till gestationsålder löper en signifikant ökad risk att dö i förtid upp till vuxen ålder. Det visar en ny, dansk nationell studie.

Under de senaste decennierna har framstegen inom perinatalvård generellt förbättrat överlevnaden hos prematura och individer med låg födelsevikt. Det övergripande målet med projektet är att studera hälsobelastningen hos individer med extrem födelsevikt, och sekundärt att genom utvärdering av långtidseffekten förbättra hälsan i alla åldrar via tidig upptäckt och behandling av sjukdomar. I denna delstudie undersöktes specifikt dödlighet bland individer med extrem födelsevikt i förhållande till gestationsålder, stratifierat på åldersgrupp och födelsekohort. Individerna följdes till vuxen ålder.

Genom att sammanlänka data från danska nationella register via CPR-nummer (personnummer) identifierades samtliga individer i Danmark med en danskfödd mor födda i enkelbörd mellan åren 1979 och 2012. Födelsevikten grupperas som »stor« (> 90:e percentilen), »liten« (< 10:e percentilen) och »normal« (11–89:e percentilen) baserat på gestationsålder, födelseår, kön och kommun. Totalt följdes 1,7 miljoner levandefödda barn i 27 miljoner personår med 14 167 dödsfall. Studien visade att jämfört med normalgruppen löper individer i gruppen »liten« en mer än fyrfaldigt större risk att dö under de första dagarna och dubblerad risk de följande 90 till 720 dagarna. Åldersstratifieringen visar ökad hazardkvot bland individer i gruppen »liten« upp till vuxen ålder (< 2 år: 3,5; 2–5 år: 1,7; 6–13 år: 1,4; 14–19 år: 1,3 och 20–29 år: 1,3).

Jämfört med normalgruppen har gruppen »liten« ökad dödlighet inom varje födelsekohort och åldersgrupp, samt sex gånger högre relativ dödlighet åren 2007 till 2011. I gruppen »stor« noteras däremot minskad dödlighet upp till 1,5 års ålder. Vidare har gruppen »liten« ökad risk att dö i 9 av 10 dödsorsaksgrupper (baserat på ICD-10 kod), undantaget malign tumör. Bland barn som var stora för tiden noteras minskad risk att dö i perinatala tillstånd samt missbildningar, men ökad risk att dö i malign tumör.

Sammanfattningsvis har förbättrad prenatal- och neonatalvård generellt ökat överlevnaden i samtliga födelsekohorter över tid. Effekten av att allt fler individer med extremt låg födelsevikt överlevt sin första dag ger dock inte fullt genomslag om man följer individer till vuxen ålder. De har ofta betydligt sämre hälsa och löper därför större risk att dö under tiden upp till vuxen ålder.