I tidskriften JAMA Psychiatry presenteras en undersökning kring hur risken för självmord påverkas av att ha förlorat en förälder i unga år. Den populationsbaserade kohortstudien bygger på registerdata från 7,3 miljoner individer från Danmark, Sverige och Finland vilka följts under 40 år. Författarna har tittat på suicid hos individer som förlorat en förälder då de var upp till 18 år gamla, antingen till följd av självmord eller av andra orsaker. Jämnåriga individer som inte förlorat en förälder har utgjort kontroller.

Det visade sig att 0,14 procent bland de individer som förlorat en förälder, både till följd av suicid och av andra orsaker, tog sitt liv under de 40 år som deltagarna följdes. Bland individer som inte förlorat en förälder tog 0,07 procent sitt liv, vilket alltså innebär att en förälders dödsfall fördubblade risken för senare suicid.

Om man tittar specifikt på individer som förlorat en förälder i suicid var risken att själv ta sitt liv klart högre, 3,44 gånger, jämfört med befolkningen i stort. För gruppen som förlorat en förälder till följd av annan orsak än suicid var risken att själv suicidera 1,76 gånger högre jämfört med befolkningen i övrigt. Värt att notera är att suicidrisken var särskilt ökad hos individer som förlorat en förälder innan de var sex år.

Det är sedan tidigare känt att en förälders suicid i ungdomen ökar risken för suicid. Det den aktuella studien visar är att en förälders dödsfall till följd av andra orsaker än suicid också är kopplat till ökad risk för självmord. Författarna efterfrågar särskilda insatser för barn som förlorat en förälder, både till följd av suicid och andra orsaker. Sådana insatser skulle i förlängningen kunna fungera som suicidprevention. Viktigt att notera är att författarna inte haft tillgång till uppgifter om livsstil, sociala faktorer eller dylikt hos de individer som ingått i materialet.