Bland kvinnliga amerikanska soldater var självmordsförsöken mer än dubbelt så vanligt än bland motsvarande manliga. Foto: Fotolia/IBL

I tidskriften JAMA Psychiatry presenteras en av de största studierna kring suicid bland militär personal som hittills gjorts. Undersökningen är en retrospektiv kohortundersökning och omfattar amerikansk militär personal som tjänstgjort i Afghanistan och Irak.

Författarna har inkluderat data från perioden 2004 till 2009, och totalt omfattar studien uppgifter från 9 791 självmordsförsök som gjorts av personal i den amerikanska armén. Som kontroll har man använt en matchande grupp på 183 826 matchande personmånader.

Författarna har tittat på suicidförsök bland både soldater och officerare. Bland soldater gjordes 377 (95 procents konfidensintervall [KI] 369,7–384,7] självmordsförsök per 100 000 personer och år, det vill säga ungefär 0,4 procent av alla soldater försökte varje år ta sitt liv.

För officerare var situationen en helt annan: där gjordes 27,9 självmordsförsök per 100 000 personer och år, mindre än en tiondel så många som för soldaterna. Soldater utgör 84 procent av den amerikanska armén men står för 99 procent av alla suicidförsök. Författarna har undersökt i vilken utsträckning suicidförsök var mer vanligt i olika grupper och konstaterar bland annat att suicidförsök var vanligare

  • bland kvinnor (mer än dubbelt så vanligt)
  • bland individer under 29 år
  • hos individer som påbörjat sin militära bana efter 25 års ålder
  • bland dem med låg utbildningsnivå.

En mycket kraftig ökning i risk för suicidförsök noterades för individer som fått en psykiatrisk diagnos den senaste månaden. Viktigt att notera är att siffrorna bara inkluderar suicidförsök som dokumenterats av amerikansk militärs hälso- och sjukvård. Försök kan ha gjorts som handlagts av sjukvården utanför militären, vilket innebär att de verkliga siffrorna kan vara än högre.

Undersökningar som denna visar en form av konsekvenser av krig och militära konflikter som sällan blir belysta. I medial rapportering fokuseras det oftast på antal dödade och skadade i samband med krigshandlingar, men många möter det kanske allra svåraste lidandet när de kommer hem.