Autoreferat. År 2009 klassificerade WHO den så kallade svininfluensan A(H1N1) som pandemi. Sverige valde att erbjuda hela befolkningen vaccination med Pandemrix. Forskning har därefter visat att barn som vaccinerades löper en ökad risk för narkolepsi, medan ingen ytterligare koppling har påvisats till annan autoimmun sjukdom [1 2].

Vi har tidigare visat att barn till kvinnor som vaccinerats inte löper någon ökad risk för låg födelsevikt, tillväxthämning eller prematuritet [3].

I en andra studie som i dag publiceras i BMJ [4]  följer vi upp barn till kvinnor som vaccinerats under graviditeten. Syftet med studien var att studera dödligheten hos dessa barn jämfört med barn till kvinnor som inte vaccinerats under graviditeten. I en andra analys jämförde vi dödlighet hos barn till samma kvinna (syskon) där det ena syskonet exponerats för Pandemrix under graviditeten medan övriga syskon inte vaccinerats. Sammantaget analyserades 275 500 graviditeter, varav 41 183 hade exponerats för Pandemrix.

Under uppföljningen inträffade 1 172 fall av dödföddhet, 380 fall av neonatal död (0–6 dagar efter födelsen) samt 706 dödsfall från 7 dagars ålder upp till 4,6 års ålder. Detta motsvarade en relativ risk för död om 0,83 (dödföddhet), 0,71 för neonatal död och 0,97 för senare död. Inget av dessa riskestimat var statistiskt signifikant. Inte heller i syskonjämförelsen fann vi någon association mellan vaccination med Pandemrix under graviditeten och risk för dödföddhet, neonatal död eller senare död i barndomen.

Sammantaget talar våra resultat för att Pandemrix-vaccination under graviditeten inte har några negativa effekter på risken för dödföddhet eller död hos fostret/barnet.