Patienter med schizofreni löper kraftigt ökad risk att avlida i förtid, visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry. Undersökningen bygger på en nationell amerikansk kohort med människor mellan 20 och 64 års ålder som ingår i det statliga amerikanska sjukvårdsprogrammet Medicaid (för låginkomsttagare).

Kohorten inkluderar över 1,1 miljoner människor och omfattar 4,8 miljoner personår av uppföljning. Under uppföljningsperioden avled 74 003 individer av vilka 65 553 hade en känd dödsorsak. Författarna har tittat på dödsfall bland individer som diagnostiserats med schizofreni och jämfört dessa med jämnåriga som inte har psykossjukdomen.

Det visar sig att risken att avlida i förtid (samtliga orsaker) är 3,5 gånger så hög för dem med schizofreni som för befolkningen i övrigt (95 procents konfidensintervall 3,5–3,6). Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken, 403 dödsfall per 100 000 personår, vilket innebär att det är 3,6 gånger vanligare att personer med schizofreni dör i förtid på grund av kardiovaskulär sjukdom jämfört med befolkningen i stort. Dödsfall till följd av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är nästan tio gånger vanligare i gruppen. Likaså är dödsfall till följd av olyckor och dödsfall orsakade av alkohol och droger betydligt vanligare bland schizofrenidiagnostiserade. Ett intressant fynd är att det är dubbelt så många som dör i förtid till följd av olyckor som av självmord.

Författarna sammanfattar resultaten med att vi inom vården måste bli bättre på att identifiera och behandla kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med schizofreni. Likaså måste vi bli bättre på att behandla missbruk i denna patientgrupp. Studien kommenteras på ledarplats under rubriken »An urgent call to adress the deadly consequences of serious mental disorders«.