Laparoskopisk operationsteknik vid rektalcancer är en ständigt aktuell fråga. Två kliniska multicenterstudier från Nordamerika (American College of Surgeons Oncology Group trial, ACOSOG Z6051) respektive Australasien (Australasian Laparoscopic Cancer of the Rectum Randomized Clinical Trial, AlaCaRT) har nyligen publicerats i JAMA. Båda studierna var utformade som »inte sämre än«-studier (non-inferiority) och undersökte om rektalcanceroperationer kan utföras med laparoskopisk teknik med samma kvalitet som öppen resektionsteknik. De primära resultatmåtten var histopatologiska variabler (komplett total mesorektal excision, cirkumferent resektionsmarginal och fri distal resektionsrand). I båda studierna avkrävdes kirurgen laparoskopisk ackreditering för att delta.

ACOSOG Z6051 inkluderade 486 patienter med tumörstadium II eller III. Alla patienter erhöll neoadjuvant behandling innan randomisering till laparoskopisk (n = 240) eller öppen (n = 222) rektumresektion. AlaCaRT rekryterade 475 rektalcancerpatienter med tumörstadium I–III, varav hälften av patienterna erhöll preoperativ strålbehandling. 238 samt 235 patienter genomgick en laparoskopisk respektive öppen rektumresektion. Överlag uppfyllde 84 procent respektive 85 procent av alla patienter studiemålen i respektive studie, vilket talar för hög kvalitet. Konverteringsfrekvensen var generellt låg, andelen sfinktersparande ingrepp hög och antalet anastomosläckage lågt.

I båda studierna var antalet kompletta rektumresektioner utifrån ovanstående histopatologiska kriterier lägre i de laparoskopiska grupperna jämfört med den öppna: ACOSOG Z6051 82 procent respektive 87 procent och ALaCaRT 82 procent respektive 89 procent. Ingen av studierna kunde bekräfta i förhand uppställda »inte sämre än«-kriterier.

Studierna talar för att patienter med rektalcancer som opereras med laparoskopisk rektumresektion även fortsättningsvis bör registreras och utvärderas kontinuerligt. Det gäller särskilt patienter med riskfaktorer som högt BMI, manligt kön, neoadjuvant behandling och cancer i nedre rektum. Långtidsresultat för studierna inväntas. Resultaten står i motsats till tidigare publicerade studier, som COREAN och COLORII.